Verslag Algemene Ledenvergadering

AVnov19kl1 gehouden op donderdag 21 november 2019 in de Oudheidkamer.

1. Opening:
 Voorzitter Rob Blans opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom. De vereniging heeft een productief jaar achter de rug. De laatste twee historische stoeptegels zijn gelegd bij Hoogvliet. Er zijn nog twee tegels met een tekstfout en deze zullen later worden vernieuwd.  Ook willen we eerst bezien hoe lang de tegels duidelijk leesbaar blijven.
De vliegtuigmotor van de neergestorte Vickers Wellington is geprepareerd en geplaatst vlak bij de plek waar het vliegtuig is neergestort (hoek Mijdrechtse Dwarsweg / N212). Deze motor is eigendom van de gemeente De Ronde Venen en in bruikleen aan het Veenmuseum gegeven en vervolgens heeft het museumbestuur de motor aan ons doorgegeven.
Ons 35-jarig bestaan, gevierd op zaterdag 19 oktober met een presentatie van “Tussen Kunst en Kitsch”, was een groot succes. Er was veel animo voor dit evenement en gelukkig heeft iedereen zijn of haar kunst kunnen laten taxeren.
Beeldbank: we bezitten duizenden foto’s. We gaan deze opnemen in onze nieuwe beeldbank. Deze kan door iedereen worden bekeken via onze website  www.proosdijlanden.nl en de groene tab FOTO’s. Er moeten goede en juiste teksten bij worden geplaatst. Dit is veel werk waarbij we nog wel een aantal vrijwilligers kunnen gebruiken.
De voorzitter vermeldt verder dat wij in gesprek zijn met de Historische Kring Abcoude Baambrugge over samenwerking tussen onze verenigingen. Zie hieronder ook onze samenwerking met betrekking tot de uitgave van twee Proosdijkoeriers.

2. Verslag ALV op 16 april 2019:
Er waren geen op- of aanmerkingen, waarna het verslag akkoord werd bevonden.
3. Activiteiten 2020:
Een kort overzicht werd gegeven van de activiteiten die op het werkplan staan voor 2020:
* Het vullen van de beeldbank met foto’s en begeleidende beschrijvingen.
* Het maken van een krant met betrekking tot de herdenking/viering van 75 jaar einde WO2, samen met HK Abcoude Baambrugge, die huis aan huis zal worden bezorgd.
* Lezingen: Archeologisch Onderzoek Noord-Zuid lijn en vroege geschiedenis van Amsterdam, Museum Buren en Oranje, Wereld Wijd Oorlog 1949-1945.
* Excursies: naar Joodse Begraafplaats en in voorbereiding Nieuwersluis
* ALV (2x), Bestuursvergaderingen (11x), Vergadering bestuur met werkgroepen (2x),
* Uitgave Proosdijkoerier (4x) waarvan 2 samen met HK Abcoude Baambrugge
* Activiteiten werkgroepen: (Documentatiecentrum, Genealogie, Archeologie, Monumenten, PR)
* Vrijwilligersdag
* Promotionele activiteiten (het presenteren van de vereniging op jaarmarkten e.d.)
4. Begroting: Penningmeester Jan van Breukelen licht de begroting voor 2020 toe. De begroting wordt goedgekeurd door de vergadering.
5. Bestuursverkiezing: Op het aftreedschema staan dit jaar de volgende bestuursleden: Jan van Breukelen, Jaap Meulstee, Paul Hoogers en Wiesje Dijkxhoorn. Zij hebben zich allen herkiesbaar gesteld en worden per acclamatie voor een periode van 3 jaar herkozen.
6. Rondvraag: Jaap Meulstee: Vraagt of er iemand is die in de wijk Westerheul 4x per jaar 60 Proosdijkoeriers wil rondbrengen. Tijdens de vergadering meldt zich tot groot genoegen een vrijwilliger.
Ad Hoekstra: vraagt aandacht voor 350 jaar Oude Hollandse Waterlinie. Het gaat om activiteiten in 2022. Dit zal in het bestuur worden besproken.
Documentatiecentrum: een mededeling dat in de bestuurskamer heel veel oude boeken staan die men gratis mee mag nemen. Dit zijn dubbele exemplaren.
7. Sluiting: Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter Rob Blans de vergadering.
Na een pauze was er een lezing door Jan van Renswoude over de opgravingen van januari 2018 in het oude centrum van Mijdrecht.
            
Agenda voor de ledenvergadering, die zal worden gehouden op donderdag 21 november 2019
in de Oudheidkamer, Croonstadtlaan 4a te Mijdrecht. Aanvang 20.00 uur.

1. Opening door de heer R. Blans, voorzitter
2. Verslag van de ledenvergadering van april 2019 (dit verslag is hieronder in te zien)
3. Bespreking beleid. de diverse stukken zijn eveneens in te zien via onze website, deelpagina ‘bestuur’.
4. Bestuursverkiezing : Wiesje Dijkxhoorn, Paul Hoogers, Jan van Breukelen en Jaap Meulstee zijn herkiesbaar.
5. Bespreking en vaststellen van de begroting 2020
De financiële stukken leggen wij ter vergadering ter inzage. Mocht u vooraf inzage willen hebben in de begroting dan kunt u contact opnemen met onze penningmeester, de heer J. Van Breukelen.
6. Rondvraag en sluiting
Na de pauze volgt een lezing van de heer Jan van Renswoude over opgravingen in Mijdrecht
 
Verslag Algemene Ledenvergadering op dinsdag 16 april 
Aanwezig: 50 leden en belangstellenden
1. Opening: Voorzitter Rob Blans opent de vergadering en heet allen hartelijk welkom en in het bijzonder de heer Ad van Liempt die na de vergadering een lezing gaat geven. Het is voor het eerst dat wij ’s-middags een ledenvergadering houden i.p.v. ’s-avonds. Eerst de vergadering dan een korte pauze en om 14.30 begint Ad van Liempt met de lezing. Om 15.15 uur is er nog een pauze en rond 16.00 uur wordt de bijeenkomst afgesloten.
2. Verslag vergadering 13 november 2018: Het verslag wordt goedgekeurd.
3. Jaarverslag 2018: Het jaarverslag wordt ook goedgekeurd.
4. Financieel Verslag 2018: Wij hebben een positief saldo van €2.800. Ons vermogen is gestegen tot een bedrag van € 58.324. Dit komt mede door veel sponsoring en de verkoop van advertenties in de Proosdijkoerier.
5. Financiële kascommissie: Marie-José van Bunningen heeft samen met Joop Frankenhuizen de boeken gecontroleerd. Deze zijn in orde bevonden. Marie-José doet hier verslag van en stelt voor het bestuur decharge te verlenen.
6. Voorstel verlenen décharge bestuur: De aanwezige leden verlenen het bestuur décharge.
7. Benoeming financiële commissie: Gerard Meulemans en Marie-José van Bunningen zijn gekozen als nieuwe kascontrolecommissie.
8. Rondvraag en sluiting: Verzoek van Conny Kooyman en een paar andere leden om in het vervolg toch weer in de avond de jaarvergadering te houden. Jonge mensen kunnen niet overdag. Wij zijn nu met 50 personen en in de avond zijn dat ook meestal hetzelfde aantal personen. Meestal bepaalt de lezing het aantal belangstellenden. Bestuur gaat dit bekijken.
De voorzitter sluit de vergadering. Er is een korte pauze en om 14.30 uur begint de lezing van Ad van Liempt.
ALGEMENE LEDENVERGADERING HISTORISCHE VERENIGING DE PROOSDIJLANDEN
Dinsdag 16 april 2019 in de Oudheidkamer, Croonstadtlaan 4a, te Mijdrecht
Aanvang 14.00 uur (Let op: afwijkende aanvangstijd!!!)
 
Agenda
1. Opening en mededelingen
2. Verslag van de ledenvergadering van november 2018
(dit verslag kunt u hieronder inzien)
3. Jaarverslag 2018
(dit verslag kunt u hier inzien)
4. Financieel verslag 2018
(dit verslag kunt u hier inzien)
5. Verslag financiële commissie
(de heer Frankenhuizen en mevrouw Van Bunningen zullen verslag doen van het controleren van de boeken bij de penningmeester)
6. Voorstel verlenen decharge bestuur
7. Benoeming financiële commissie
8. Rondvraag en sluiting
 
Na de pauze bieden we u de lezing ‘Na de bevrijding’ van dhr. Ad van Liempt (zie ook de aankondiging op de homepage)
Verslag Algemene Ledenvergadering van de Historische Vereniging De Proosdijlanden gehouden op 13 november 2018 in Oudheidkamer te Mijdrecht
1. Opening en mededelingen
Voorzitter Rob Blans opent de vergadering en heet allen welkom.
Rob laat een promotiefilm zien, gemaakt door Henk Butink. Helaas is deze versie even zonder geluid, maar evengoed wordt het getoonde met goedkeuring ontvangen.
Vorige week is het eerste vliegtuigbord onthuld (zie ook onder activiteiten) door wethouder Marja Becker en Chris van der Linden. Er staan nu in onze gemeente vier borden en er komen nog twee borden bij.
Zie hiervoor onze website en de diverse meldingen hierover in nieuwsbrief en media.
We staan kort stil bij het droevige bericht dat onze oud-voorzitter Piet Grundmann op 18 oktober jl. is overleden. Piet was van 1989 tot 2003 voorzitter van onze vereniging en is daarnaast vooral ook actief geweest met monumentenbeleid en ons kwartaalblad de Proosdijkoerier.
2. Verslag ALV op 17 april 2018
Het verslag wordt goedgekeurd.
3. Activiteiten 2019
* De Historische Vereniging wil een beeldbank toevoegen aan onze website. Waar rekening mee gehouden moet worden is de AVG, de nieuwe privacy wet.
* Het afronden van het vliegtuigbordenproject. Onlangs zijn er vier borden geplaatst bij vliegtuigen die in WO2 zijn gecrasht. In 2019 zullen de laatste twee borden worden geplaatst.
* Stoeptegelproject: er komen tien tegels in de Dorpsstraat in Mijdrecht met foto’s van gebouwen uit vroegere jaren.
* Organisatie 35-jarig bestaan Historische Vereniging.
* De voorbereiding voor de viering van 75 jaar einde WO2 in 2020.
* Daarnaast natuurlijk de reguliere activiteiten zoals twee algemene ledenvergaderingen, elf bestuursvergaderingen en twee bestuursvergaderingen samen met de werkgroepen en de vrijwilligersdag.
Opmerking: van Gerard Meulemans over de paal achter het vliegtuigbord: Je ziet nu de paal door het opengewerkte vliegtuig heen. Reactie: De maker van de borden vond het zonder paal te wiebelig. Dit is een technische oplossing.
Vraag: is er een activiteitenwerkgroep? Antwoord: PR doet de activiteiten en bekijkt wat de mogelijkheden zijn.
4. Begroting 2019
Penningmeester Jan van Breukelen licht de begroting toe. De begroting wordt met algemene stemmen aangenomen.
5. Bestuursverkiezing
Er zijn drie bestuursleden die aftredend en ook herkiesbaar zijn, te weten vicevoorzitter Co Oudshoorn, secretaris Geertje Oerlemans en bestuurslid ICT-beheer Hans van Zwieten. Allen worden bij acclamatie herkozen.
6. Rondvraag en sluiting
Vraag: Conny Kooyman over museum. Antwoord: Jan van Breukelen zegt dat er niets bekend is en dat het museum de komende jaren waarschijnlijk niet van de grond komt.
Voorzitter sluit om 20.20 uur de vergadering. Na de pauze is er een zeer geslaagde en gewaardeerde lezing van Jo Blom over de escapades van de Oranjes in onze geschiedenis.
 
 

Verslag Algemene Ledenvergadering gehouden op 17 april 2018

                Aanwezig: 70 personen
                Afwezig met kennisgeving: Saskia van der Bor en Conny Kooijman

1. Opening en mededelingen: Voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom. Secretaris leest een ingekomen stuk voor.
2. Verslag ALV op 16 november 2017: Verslag wordt door vergadering goedgekeurd.
3. Jaarverslag 2017: Secretaris leest het verkorte jaarverslag 2017 voor.
4. Financieel verslag 2017: Penningmeester geeft een toelichting op het financiële verslag. Vraag van P. Sipkema: bij lasten verenigingszaken of de Oudheidkamer de huur van het gebouw is. Antwoord: daar zitten alle kosten in, ook verwarming en elektra. Vraag van mevrouw A. Pols: wat te doen met het vermogen? Antwoord: hebben momenteel nog geen plannen met het bedrag. In 2020 is het 75 jaar bevrijding misschien hier een bedrag aan besteden. Vraag: hoe zit het met het museum? Antwoord: het bestuur heeft kontakten met het nieuwe bestuur en wordt op de hoogte gehouden. Momenteel geen nieuwe ontwikkelingen.
5. Verslag financiële commissie: Joop Frankenhuizen heeft samen met Marie-José van Bunningen de boeken op 13/3/2018 gecontroleerd en in orde bevonden.
6. Voorstel verlenen décharge bestuur: De vergadering verleent décharge aan het bestuur.
7. Benoeming financiële commissie: Joop Frankenhuizen heeft twee jaar in de commissie gezeten en is aftredend. Marie-José van Bunningen blijft nog een jaar in de commissie. Er stelt zich niemand beschikbaar zodat Joop Frankenhuizen voor nog een jaar commissielid blijft. De vergadering gaat hiermee akkoord.
8. Rondvraag en sluiting: Er zijn geen vragen zodat de voorzitter de vergadering sluit.
 
Na de pauze geeft Henk Butink een flitsende audiovisuele (beamer-) show met mondelinge toelichting en aangevuld met fraaie foto’s en begeleid door Russische muziek.