Algemene Ledenvergadering November 2020

Tijdens de algemene ledenvergadering van 19 november 2020 heeft voorzitter Rob Blans een presentatie gegeven.
Deze presentatie kunt u hier inzien.

Tijdens de algemene ledenvergadering is voorzitter Rob Blans bij acclamatie herkozen voor een nieuwe bestuursperiode. Rob: hartelijk dank en veel plezier de komende jaren met je bestuurlijke werk voor onze vereniging. In deze vergadering keken we terug naar het verenigingsjaar 2019. De jaarrekening en de begroting voor 2021 zijn goedgekeurd.

Het bestuur kreeg bij monde van Gerard Meulemans (kascommissie) het voorstel tot decharge, hetgeen door de vergadering bevestigd werd. Tevens was in de vergadering aandacht voor de samenwerking met de historische kring Abcoude-Baambrugge. Deze samenwerking wordt komend jaar geïntensiveerd: in de ledenvergadering van de HKAB (7 oktober jl.) is besloten om niet zelfstandig verder te gaan en volledig aansluiting te zoeken bij De Proosdijlanden. Vooruitblikkend naar 2021 zien we veel onzekerheid. Lezingen en excursies staan even geparkeerd ‘tot er een vaccin is…’ Maar: ons kwartaalblad gaat in alle kracht door. Daarnaast zijn we druk met het herinrichten van de website (waaronder ook de beeldbank en de ledenadministratie. 

DB 2019

(foto dagelijks bestuur met Geertje, Rob en Jan hierboven is van 2019)

Agenda voor de Algemene Ledenvergadering
van de historische vereniging De Proosdijlanden

Donderdag 19 november, aanvang 20.00 uur
in de Willisstee, Pieter Joostenlaan 24, 3648 XR te Wilnis.

In verband met alle perikelen en ontwikkelingen rond de coronacrisis dit jaar, combineren we de voor april bedoelde voorjaarsvergadering met deze najaars algemene vergadering.

Agenda:

1. Opening en mededelingen

2. Verslag ALV 21 november 2019

3. Jaarverslag 2019 (zie hieronder)

4. Financieel verslag 2019 (zie eveneens de link in het jaarverslag hieronder)

5. Voorstel verlenen décharge bestuur

6. Benoeming financiële commissie

7. Samenwerking met Historische Kring Abcoude Baambrugge

8. Activiteiten 2021

9. Begroting 2021 (klik hier voor de begroting)

10. Bestuursverkiezing

11. Rondvraag en sluiting

 

Jaarverslag 2019 

BESTUUR
Het bestuur heeft in 2019 elf keer vergaderd. Daarnaast zijn er twee Algemene Ledenvergaderingen (ALV) gehouden. Op dinsdag 16 april was de voorjaars ALV in onze Oudheidkamer. Na deze vergadering gaf Ad van Liempt een lezing over “Na WO2”.
Op 1 april was de onthulling van ons stoeptegelproject in Mijdrecht. Toenmalig wethouder Marja Becker onthulde samen met Rob Blans de eerste tegel in de Dorpsstraat bij het Gemeentehuis.
Op zaterdag 5 september waren voorzitter en secretaris aanwezig bij een door de gemeente georganiseerde bijeenkomst met veel andere verenigingen uit onze gemeente om vrijwilligers te werven. Helaas heeft dit geen resultaat opgeleverd.
De op 28 september geplande bijeenkomst van zusterverenigingen in Aalsmeer is door gebrek aan belangstelling niet doorgegaan. Jammer, want het onderling afstemmen van activiteiten wordt altijd als zeer zinvol beschouwd.
Op zaterdag 19 oktober hebben wij ter gelegenheid van ons 35-jarig bestaan een “Tussen Kunst en Kitsch” middag georganiseerd. Met als taxateurs de van TV bekende Bas Hesselink voor prenten en boeken en Joseph Estié voor porselein. De opkomst was gigantisch, waarbij het gelukkig toch mogelijk was dat alle bezoekers hun kostbaarheden konden laten taxeren. Na afloop was er voor alle vrijwilligers van onze vereniging als bedankje een walking dinner. Ook werd daar de eerste versie van onze digitale beeldbank vertoond.
Op 14 november heeft Peter van Golen een lezing gegeven in Amsterdam over het ontstaan van De Ronde Venen/Proosdijlanden.
Donderdag 21 november was de najaars ALV. Vier bestuursleden waren aftredend en herkiesbaar. Paul Hoogers, Jan van Breukelen, Wiesje Dijkxhoorn en Jaap Meulstee werden per acclamatie herkozen. Na de vergadering gaf Jan van Renswoude een lezing over de opgravingen in de Dorpsstraat te Mijdrecht.
De vereniging heeft 1100 betalende leden per 31 december 2019.
 
PR-COMMISSIE
Deze commissie heeft in 2019 acht keer vergaderd. Zij heeft op drie kramenmarkten gestaan, op 5 juni in Mijdrecht, op 17 juli in Vinkeveen en op 14 september in Wilnis.
Op 30 januari was er in onze Oudheidkamer de film over boer Peupie die veel losmaakte bij de aanwezige acteurs in de zaal.
Henk Stofberg gaf op 14 maart een lezing over het familiebedrijf “Scheepswerven Stofberg”.
 
PROOSDIJKOERIER
Ons kwartaalblad kende vorig jaar als gebruikelijk een viertal edities (in maart, juni, september en december) in een oplage van 1200 stuks. Het gaat dan veelal om een uitgave van rond de 44 pagina’s, waarvan vier pagina’s advertenties. De septembereditie was vanwege ons vijfendertigjarig bestaan zestig pagina’s dik.
Elk kwartaal komt de groep vaste medewerkers bijeen om de inhoud en de planning van de PK te bespreken. Naast onze vormgever Jaco Kroon (sinds 2012) behoort Joop Frankenhuizen al ruim 30 jaar tot de groep vaste schrijvers, Stef Veerhuis is al ruim 20 jaar betrokken. Tot de vaste medewerkers behoort ook alweer ruim tien jaar Piet van Buul, daarnaast levert Chris Woerden sinds vier jaar elk kwartaal een bijdrage. Fons Compier levert als vaste medewerker eveneens zijn alom gewaardeerde bijdragen. Letterlijk ‘op afstand’ is Arie Bloed regelmatig productief voor ons blad. Daarnaast zien we met minder grote regelmaat bijdragen van Piet Koster, Peter van Golen, Piet Kroon, Wiesje Dijkxhoorn en Pieter Sipkema. Marian Sterenborg is de laatste twintig jaar, net als Jan Rouwenhorst veelal op de achtergrond betrokken. Deze laatste heeft echter helaas zijn inbreng afgelopen jaar beëindigd.
Eind vorig jaar zijn we nauwer gaan samenwerken met de redactie van de Angstelkroniek, het blad van de historische kring Abcoude- Baambrugge. Deze samenwerking resulteert in 2020 in het gezamenlijk uitgeven van onze historische bladen. Beide producties gaan vooralsnog verder onder de naam Proosdijkroniek. In het kader van de herdenking en viering van ‘75 jaar vrijheid’ zijn de eerste nummers van 2020 voor een groot deel gewijd aan verhalen over de Tweede Wereldoorlog. Hierdoor zijn de eerste edities van het nieuwe jaar extra dik. Voorwaar opnieuw iets om naar uit te kijken.

WERKGROEP GENEALOGIE
Met een goed gevoel kan “ons tiental” terugkijken op negen genealogie bijeenkomsten. Kers op de taart was het vijfendertigjarig bestaan van onze historische vereniging waar wij ook ons steentje aan bij hebben gedragen. De vier Helpdesk inloopavonden werden opnieuw goed bezocht en tonen aan dat hier nog altijd veel belangstelling voor bestaat. In februari wist mevrouw Dinie van Tol, op de door haar kenmerkende manier, een volle zaal te boeien met een lezing over de tips en trucs bij stamboomonderzoek. Maar niet minder was het enthousiasme voor een workshop over het maken van een stamboomboek en in mei, die gepresenteerd werd door mevrouw Marjan Kruijt. Alle positieve respons van onze gasten op onze inzet en betrokkenheid maakte het afgelopen jaar opnieuw de moeite waard.

WERKGROEP ARCHEOLOGIE
In 2019 was de werkgroep andermaal actief met het uitwerken en categoriseren van oude opgravingen uit Mijdrecht en Wilnis.  De vondsten werden herpakt en keurig opgeborgen in identieke plastic kratten. Er kwamen nieuwe, duidelijke vondstenlijsten.
Daarnaast werd er gestart met de herinrichting van de vitrines in onze ruimte. In december bezochten enkele leden van de werkgroep het archeologisch depot van de provincie Utrecht en bekeken wij het in de tachtiger jaren van de 20e eeuw gevonden materiaal uit Mijdrecht.
In het weekend van11, 12 en 13 oktober waren de Nederlands archeologie dagen.  De werkgroep was aanwezig bij de door de gemeente in dat kader georganiseerde manifestatie op het Fort De Waver.
Voor de Proosdijkoerier schreef Pieter Sipkema drie artikelen over in de gemeente De Ronde Venen gevonden pijpenkoppen.

WERKGROEP DOCUMENTATIE
De werkgroep documentatie archiveert ingekomen materiaal, bestaat uit 5 leden en komt 1 x per week in 2 groepjes bijeen.
Het afgelopen jaar hebben we 42 verzoeken van belangstellenden gehad om informatie. In de meeste gevallen konden we hierin voorzien, of rechtstreeks via de eigen documentatie of via externe deskundigen.
Het omvangrijke archief van wijlen Herman van Soest is geïnventariseerd en in ons Axiell-systeem opgenomen. De foto’s worden het komende jaar verder geïnventariseerd als onderdeel van de inventarisatie van ons totale fotobestand.
Bij het 35-jarig jubileum in de Willisstee op 19 oktober heeft de werkgroep zich met een kraam gepresenteerd en hebben we een aantal documenten laten taxeren. Dit heeft geen kostbaarheden opgeleverd.
Om verder verlies aan kwaliteit te voorkomen is ons bezit aan geluids- en beelddragers verder gedigitaliseerd en overgezet op 2 nieuwe externe harde schijven.
De kleine vitrine werd ingericht met enkele wisselende exposities van ons documentatiebestand.
 
WERKGROEP BEELDBANK
In 2019 is er een werkgroep opgericht die actief is geweest in het bekijken en selecteren van een beeldbank toepassing. De keuze is gevallen op een product van Mediafiler.
Het pakket is ter gelegenheid van het 35-jarig jubileum van de vereniging door CHM Multimedia Services ter beschikking gesteld. Tevens is Arie Noteboom als coördinator gestart voor de invulling ervan en voor het trainen van de vrijwilligers die er mee aan de slag gaan.
De kennismakingspresentatie is geweest op 19 oktober tijdens de viering van het 35-jarig bestaan. Op deze dag hebben ook twee vrijwilligers zich aangemeld om verder mee te werken aan de invulling van de beeldbank. 
Het plan is om in korte tijd fotomateriaal van de verschillende kernen op te nemen waar ook de nodige informatie van beschikbaar is. Hiervoor zullen foto's uit diverse eerder uitgebrachte fotoboekjes worden gebruikt. Voor Vinkeveen en Mijdrecht zijn dit de foto's uit eerder uitgegeven fotoboekjes waar de nodige beschrijvingen bij aanwezig zijn. Voor Wilnis hebben we dankbaar gebruik gemaakt van de foto's uit het gemeentearchief. Deze verzameling is samengesteld tussen 1975 en 1985.   Eind 2019 is de eerste helft van deze verzameling als eerste in de beeldbank geplaatst, zij het met beschrijvingen die nog verder geverifieerd moesten worden.
Ook enkele dia's uit de verzameling van Herman van Soest zijn reeds opgenomen. 
Verder is er een afspraak gemaakt met fotograaf Henk Butink, tevens lid van de werkgroep, om een deel van zijn fotomateriaal in de beeldbank onder te gaan brengen.

MONUMENTEN
De belangrijkste opdracht van de portefeuille Monumenten is contact onderhouden met de gemeente. Vele malen is er contact geweest met Gertjan de Boer, beleidsmedewerker Ruimtelijke Ontwikkeling, Monumenten en Archeologie in De Ronde Venen.
Tijdens een fietstocht door De Ronde Venen hebben we vele bewoners van monumenten bezocht. Na een afspraak met Kevin Koh, beheerder van de vroegere gereformeerde kerk op de Piet Heinlaan in Amstelhoek, kregen we een waardevolle rondleiding in deze kerk.
Met het bezoeken van bewoners of eigenaren van monumenten zijn beleid, acties en problemen besproken. Deze zijn doorgegeven aan de gemeente. Ook zijn er enkele lezingen over monumenten gegeven.
In samenwerking met RTV Ronde Venen hebben we vele bewoners van monumenten bezocht in De Ronde Venen om een afspraak te maken voor eventuele opnames voor een uitzending voor de plaatselijke tv. Taak van onze portefeuillehouder was hierbij om alles te regelen en de contacten te onderhouden over het hoe en wat betreffende de uitzendingen.
Tenslotte is er veel tijd gestopt in het selecteren van foto’s en het opstellen van de bijbehorende teksten voor het stoeptegelproject. Het betreft grote stoeptegels met foto en bijschrift, die gelegd zijn in de Dorpsstraat in Mijdrecht.
 
JAARREKENING 2019
Het financiële jaarverslag over 2019 kunt u hier inzien en de toelichting door de penningmeester hier.

KASCOMMISSIE
Op dinsdag 25 februari 2020 is de kascommissie, bestaande uit de leden Gerard Meulemans en Marie José van Bunningen, bijeen geweest. Met Jan van Breukelen, penningmeester van de Historische Vereniging De Proosdijlanden, hebben wij de door hem opgemaakte jaarrekening en balans over 2019 gecontroleerd en in orde bevonden. Deze getoonde gegevens, in de gepubliceerde jaarstukken zijn actueel, en correct geregistreerd en verwerkt. De kascommissie verzoekt de vergadering dan ook om het bestuur te ontlasten van aansprakelijkheid voor het gevoerde financiële beleid over het jaar 2019. 

 
 
 
 
 
 

Verslag Algemene Ledenvergadering

AVnov19kl1 gehouden op donderdag 21 november 2019 in de Oudheidkamer.

1. Opening:
 Voorzitter Rob Blans opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom. De vereniging heeft een productief jaar achter de rug. De laatste twee historische stoeptegels zijn gelegd bij Hoogvliet. Er zijn nog twee tegels met een tekstfout en deze zullen later worden vernieuwd.  Ook willen we eerst bezien hoe lang de tegels duidelijk leesbaar blijven.
De vliegtuigmotor van de neergestorte Vickers Wellington is geprepareerd en geplaatst vlak bij de plek waar het vliegtuig is neergestort (hoek Mijdrechtse Dwarsweg / N212). Deze motor is eigendom van de gemeente De Ronde Venen en in bruikleen aan het Veenmuseum gegeven en vervolgens heeft het museumbestuur de motor aan ons doorgegeven.
Ons 35-jarig bestaan, gevierd op zaterdag 19 oktober met een presentatie van “Tussen Kunst en Kitsch”, was een groot succes. Er was veel animo voor dit evenement en gelukkig heeft iedereen zijn of haar kunst kunnen laten taxeren.
Beeldbank: we bezitten duizenden foto’s. We gaan deze opnemen in onze nieuwe beeldbank. Deze kan door iedereen worden bekeken via onze website  www.proosdijlanden.nl en de groene tab FOTO’s. Er moeten goede en juiste teksten bij worden geplaatst. Dit is veel werk waarbij we nog wel een aantal vrijwilligers kunnen gebruiken.
De voorzitter vermeldt verder dat wij in gesprek zijn met de Historische Kring Abcoude Baambrugge over samenwerking tussen onze verenigingen. Zie hieronder ook onze samenwerking met betrekking tot de uitgave van twee Proosdijkoeriers.

2. Verslag ALV op 16 april 2019:
Er waren geen op- of aanmerkingen, waarna het verslag akkoord werd bevonden.
3. Activiteiten 2020:
Een kort overzicht werd gegeven van de activiteiten die op het werkplan staan voor 2020:
* Het vullen van de beeldbank met foto’s en begeleidende beschrijvingen.
* Het maken van een krant met betrekking tot de herdenking/viering van 75 jaar einde WO2, samen met HK Abcoude Baambrugge, die huis aan huis zal worden bezorgd.
* Lezingen: Archeologisch Onderzoek Noord-Zuid lijn en vroege geschiedenis van Amsterdam, Museum Buren en Oranje, Wereld Wijd Oorlog 1949-1945.
* Excursies: naar Joodse Begraafplaats en in voorbereiding Nieuwersluis
* ALV (2x), Bestuursvergaderingen (11x), Vergadering bestuur met werkgroepen (2x),
* Uitgave Proosdijkoerier (4x) waarvan 2 samen met HK Abcoude Baambrugge
* Activiteiten werkgroepen: (Documentatiecentrum, Genealogie, Archeologie, Monumenten, PR)
* Vrijwilligersdag
* Promotionele activiteiten (het presenteren van de vereniging op jaarmarkten e.d.)
4. Begroting: Penningmeester Jan van Breukelen licht de begroting voor 2020 toe. De begroting wordt goedgekeurd door de vergadering.
5. Bestuursverkiezing: Op het aftreedschema staan dit jaar de volgende bestuursleden: Jan van Breukelen, Jaap Meulstee, Paul Hoogers en Wiesje Dijkxhoorn. Zij hebben zich allen herkiesbaar gesteld en worden per acclamatie voor een periode van 3 jaar herkozen.
6. Rondvraag: Jaap Meulstee: Vraagt of er iemand is die in de wijk Westerheul 4x per jaar 60 Proosdijkoeriers wil rondbrengen. Tijdens de vergadering meldt zich tot groot genoegen een vrijwilliger.
Ad Hoekstra: vraagt aandacht voor 350 jaar Oude Hollandse Waterlinie. Het gaat om activiteiten in 2022. Dit zal in het bestuur worden besproken.
Documentatiecentrum: een mededeling dat in de bestuurskamer heel veel oude boeken staan die men gratis mee mag nemen. Dit zijn dubbele exemplaren.
7. Sluiting: Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter Rob Blans de vergadering.
Na een pauze was er een lezing door Jan van Renswoude over de opgravingen van januari 2018 in het oude centrum van Mijdrecht.
            
Agenda voor de ledenvergadering, die zal worden gehouden op donderdag 21 november 2019
in de Oudheidkamer, Croonstadtlaan 4a te Mijdrecht. Aanvang 20.00 uur.

1. Opening door de heer R. Blans, voorzitter
2. Verslag van de ledenvergadering van april 2019 (dit verslag is hieronder in te zien)
3. Bespreking beleid. de diverse stukken zijn eveneens in te zien via onze website, deelpagina ‘bestuur’.
4. Bestuursverkiezing : Wiesje Dijkxhoorn, Paul Hoogers, Jan van Breukelen en Jaap Meulstee zijn herkiesbaar.
5. Bespreking en vaststellen van de begroting 2020
De financiële stukken leggen wij ter vergadering ter inzage. Mocht u vooraf inzage willen hebben in de begroting dan kunt u contact opnemen met onze penningmeester, de heer J. Van Breukelen.
6. Rondvraag en sluiting
Na de pauze volgt een lezing van de heer Jan van Renswoude over opgravingen in Mijdrecht
 
Verslag Algemene Ledenvergadering op dinsdag 16 april 
Aanwezig: 50 leden en belangstellenden
1. Opening: Voorzitter Rob Blans opent de vergadering en heet allen hartelijk welkom en in het bijzonder de heer Ad van Liempt die na de vergadering een lezing gaat geven. Het is voor het eerst dat wij ’s-middags een ledenvergadering houden i.p.v. ’s-avonds. Eerst de vergadering dan een korte pauze en om 14.30 begint Ad van Liempt met de lezing. Om 15.15 uur is er nog een pauze en rond 16.00 uur wordt de bijeenkomst afgesloten.
2. Verslag vergadering 13 november 2018: Het verslag wordt goedgekeurd.
3. Jaarverslag 2018: Het jaarverslag wordt ook goedgekeurd.
4. Financieel Verslag 2018: Wij hebben een positief saldo van €2.800. Ons vermogen is gestegen tot een bedrag van € 58.324. Dit komt mede door veel sponsoring en de verkoop van advertenties in de Proosdijkoerier.
5. Financiële kascommissie: Marie-José van Bunningen heeft samen met Joop Frankenhuizen de boeken gecontroleerd. Deze zijn in orde bevonden. Marie-José doet hier verslag van en stelt voor het bestuur decharge te verlenen.
6. Voorstel verlenen décharge bestuur: De aanwezige leden verlenen het bestuur décharge.
7. Benoeming financiële commissie: Gerard Meulemans en Marie-José van Bunningen zijn gekozen als nieuwe kascontrolecommissie.
8. Rondvraag en sluiting: Verzoek van Conny Kooyman en een paar andere leden om in het vervolg toch weer in de avond de jaarvergadering te houden. Jonge mensen kunnen niet overdag. Wij zijn nu met 50 personen en in de avond zijn dat ook meestal hetzelfde aantal personen. Meestal bepaalt de lezing het aantal belangstellenden. Bestuur gaat dit bekijken.
De voorzitter sluit de vergadering. Er is een korte pauze en om 14.30 uur begint de lezing van Ad van Liempt.