Verslag van Algemene Ledenvergadering 

gehouden op 19 november 2015 in gebouw De Schakel te Wilnis

1. Opening
Voorzitter Jaap Meulstee opent de vergadering. Heet alle aanwezige leden (+/- 60 personen) hartelijk welkom en in het bijzonder Henk Butink, die deze avond een lezing zal houden over Sinterklaas.
Wij hebben een zeer succesvol jaar achter de rug en timmeren uitstekend aan de weg.
Boek Fred de Wit is erg geslaagd. Fred heeft alles belangeloos uitgezocht en mede dankzij 
sponsoring kon dit mooie boek uitgebracht worden.

2. Verslag vorige algemene ledenvergadering van april 2015 
Wordt zonder aanpassingen aangenomen.

3. a. Bespreking beleid; Een ieder is akkoord.
    b. Verslag van activiteiten; 
Wij zijn in gesprek met personen (nieuwe bestuursleden) voor archeologie en voor monumenten.
Hans van Dreumel (genealogie) legt uit wat de commissie doet. Er zijn ongeveer 19 personen die bezig zijn met genealogie. Er zijn avonden met sprekers, cursussen oudhollands schrift. Gaan nu stambomen van 
families uit De Ronde Venen ontleden.
        
PR commissie. Hebben op de braderie in Mijdrecht en Vinkeveen fotowedstrijd gehouden.  Winnaar Mijdrecht is aanwezig, dit is de heer van Ginkel, hij krijgt een jaarabonnement van 
Historische Vereniging aangeboden plus een chocoladeletter en een bos bloemen.

Penningmeester

Jan van Breukelen geeft toelichting op financieel overzicht. Hebben berichtontvangen van deBoei over huurverhoging. Moeten nu 30% meer huur gaan betalen.
  
c. Voorstellen activiteiten 2016;
Stef Veerhuis zegt dat de bijeenkomsten in De Hoef en bij de Bowling in Mijdrecht erg groot was. Of wij hiermee doorgaan? De erg grote opkomst is in beeld bij de evenementencommissie. 
De heer Oussoren vindt het jammer dat de kerstmarkt in De Hoef op zondag is.

4.  Bestuursverkiezing; Aftredende bestuursleden de heren Co Oudshoorn en Hans van 
Zwieten, alsmede mevrouw Marie José van Bunningen; zij worden alle drie bij acclamatie herkozen.

5.  Begroting 2016; Op de balans staat een positief saldo van € 450,-Het binnenhalen van advertenties is een heikel punt.
Wij willen een extra bijdrage vragen aan onze leden, die de Proosdijkoerier per post ontvangen. De portokosten voor deze leden is € 7,50 per jaar (vier bladen). Wij willen per 1 januari 2017 het lidmaatschap voor leden die de Proosdijkoerier per post 
ontvangen verhogen naar € 25,- per jaar. Voor de andere leden blijft het lidmaatschap € 17,50 per jaar.
Huisvesting is de belangrijkste onkostenpost.
Kosten Oudheidkamer vorige begroting € 5.700,- en nu € 4.700. De eerste keer zijn alle kosten in een bedrag geboekt, nu alleen de huur van de Oudheidkamer in de Boei.
Piet Grundmann; hij heeft als bestuurslid de Stichting Proosdijer Publicaties opgericht. Zijn vraag of wij daar ook reserves in hebben zitten. Antwoord is ja, onze boeken en dvd’s worden hier uitgegeven.
Heer van Ankeren: Of wij andere locatie op het oog hebben? Er zijn een aantal mogelijkheden.
Begroting wordt vervolgens unaniem vastgesteld met dank aan penningmeester Jan van Breukelen.

6.  Rondvraag en sluiting; Piet Grundmann; of er al iemand voor de functie monumentenzorg is? Nog niet.
Gemeente wil stationsgebouw Mijdrecht afbreken. Is dit soms iets voor museum?
Henk Butink; foto’s straatnaamborden. Voorheen stond op de borden de historische uitleg 
maar op de nieuwe borden staat geen uitleg meer.

Jaap Meulstee sluit de vergadering en na een korte onderbreking gaan wij de diabeelden en lezing over Sinterklaas kijken en beluisteren. Henk Butink geeft deze lezing en alle aanwezigen genieten van deze presentatie.
Hij wordt bedankt met natuurlijk een chocoladeletter en een cadeaubon.
Alle aanwezigen worden uitgenodigd voor een drankje in de foyer van De Schakel.

Geertje Oerlemans, notuliste