Jaarverslag over het verenigingsjaar 2015

Net als voorgaande jaren hadden we weer veel verschillende activiteiten. Lezingen, inloopmiddagen en – avonden in onze Oudheidkamer, de helpdesk genealogie, excursies, markten, braderieën en natuurlijk het uitbrengen van ons verenigingsblad “De Proosdijkoerier”. In de Proosdijkoerier plaatsen we veel interessante artikelen over de geschiedenis van de diverse kernen van en soms ook grenzend aan onze gemeente. Met al deze activiteiten geven wij invulling aan onze doelstelling.

Bestuur:
Het bestuur van de Historische Vereniging “De Proosdijlanden” is op de ledenvergadering van 17 april 2015 als volgt samengesteld:
Dhr. J. Meulstee, voorzitter + Proosdijkoerier en website
Dhr. C. Oudshoorn, vicevoorzitter + publiciteit en archief
Mw. G. Oerlemans, secretaris
Mw. M.J. van Bunningen, lezingen/ excursies
Dhr. J. van Breukelen, penningmeester
Dhr. H.P.N. Hoefkens, bestuurslid + heemkunde en automatisering
Dhr. H. van Dreumel, bestuurslid + genealogie
Dhr. H. van Zwieten, bestuurslid algemeen adjunct

Werkwijze van het bestuur
Elk bestuurslid heeft de verantwoordelijkheid voor één of meer bestuurstaken en is daarmee portefeuillehouder voor deze taak.

Commissies en werkgroepen

Momenteel hebben wij groepen voor genealogie, pr, heemkunde, bibliotheek en archeologie. Voor monumentenzorg hebben wij tijdelijk helaas geen werkgroep. De werkgroep automatisering komt alleen ad hoc in actie.

Beleid

Het bestuur heeft eerdere concept beleidsvoornemens omgezet in een beleidsplan. Het beleidsplan wordt gebruikt om leden van de vereniging te stimuleren mee te doen aan activiteiten van de vereniging. Vanuit het beleidsplan stellen we elk jaar een activiteitenplan voor het komende verenigingsjaar vast.

Financiën
Onze vereniging heeft een financieel gezonde status.

Internet en computers
Onze elektronische nieuwsbrief om de leden sneller te kunnen bereiken in geval van interessante ontwikkelingen, is een succes. Het aantal ontvangers is inmiddels gegroeid naar ruim negenhonderd.
Aan het einde van het kalenderjaar is onze website helaas aangevallen door hackers. Onze webmaster Johan Klijn heeft weer de nodige uren moeten besteden aan het herinrichten en extra beveiligen van de website. De internetverbinding (Wi-Fi) in de Oudheidkamer is in samenwerking met Dorpshuis “de Boei” verbeterd.

Ledenaantal
Het ledenaantal blijft met afzeggingen en aanwas rond de duizend leden schommelen.

Inloopavonden Genealogie en Bibliotheek
De eerste maandagavond van de maand is speciaal voor genealogieonderzoek of lezingen. Op die avonden zijn leden van de werkgroep in de Oudheidkamer aanwezig om u te helpen.

Op maandagmiddag en op woensdagmiddag kunnen leden en andere belangstellenden ook terecht in het Dorpshuis “De Boei”, specifiek onze Oudheidkamer, Kerklaan 32 te Vinkeveen. De werkgroep bibliotheek archiveert dan boeken en pluist regionale kranten uit op nieuws, dat in ons archief wordt opgeslagen. Tijdens deze middagen en avonden is er voor een ieder gelegenheid om onderzoek te doen en te lezen in de daar aanwezige materialen.
Eens in de veertein dagen is op dinsdagmiddag de Oudheidkamer het werkterrein van onze werkgroep archeologie.

Publiciteit
Wij zoeken geregeld de publiciteit en zijn het afgelopen jaar regelmatig in de belangstelling geweest met artikelen in verschillende huis aan huis bladen en via RTV De Ronde Venen. Daarnaast streven we naar representatie bij diverse buurverenigingen, regionaal interessante activiteiten en jaarmarkten.
Tijdens de jaarmarkten hebben we succesvolle fotowedstrijden aan de bezoekers aangeboden.
Dit jaar was de speciale uitgave van het boek “De Ronde Venen 700 jaar bestuurd door proosten” van Fred de Wit een succesmoment.

Excursies, lezingen
De Nieuwjaarsreceptie 2015 werd gehouden in de R.K. kerk Johannes de Doper van Driehuis. Peter Forsthövel vertelde over het bijzondere gebouw. De lezing in maart door Jan Compier in en over De Hoef was een uiterst geslaagde en bijzonder goed bezochte avond. Ook de lezingen na de Algemene Ledenvergaderingen van 17 april (Peter van Golen over Militair Erfgoed) en op 19 november (Henk Butink over het Sinterklaasfeest) vonden alom waardering.
Een mooi moment beleefden we op 9 november: de overhandiging van het eerste exemplaar van het boek “De Ronde Venen 700 jaar bestuurd door proosten”, door de auteur Fred de Wit aan burgemeester Maarten Divendal.

Externe contacten
Onze contacten met de historische verenigingen, - kringen en stichtingen uit de naaste omgeving zijn goed. Voornamelijk wisselen wij periodieken uit, maar ook bezoeken wij soms elkaars bijeenkomsten. Ook heeft de vereniging contacten met provinciale organisaties, die zich op één of andere wijze met geschiedenis bezighouden. Met de verenigingen in Abcoude/ Baambrugge en Uithoorn/ de Kwakel hebben we nauwe banden en gesprekken over intensieve samenwerking.

Wij vonden het weer een goed jaar; een groot aantal doelstellingen is bereikt. Het jaar 2015 is daarmee als een geslaagd verenigingsjaar aan de historie van de vereniging toegevoegd.

secretaris, Geertje Oerlemans