Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Historische Vereniging 
“De Proosdijlanden”, gehouden op 18 november 2014 in Hervormd Verenigingsgebouw te Vinkeveen

Aanwezig ongeveer 65 personen

1. Opening door de heer J. Meulstee, voorzitter:

2. Verslag van de ledenvergadering

3. Bespreking beleid

Ons beleidsplan “besturen met beleid” staat continue op de website. Wij willen dit voortzetten en verder uitvoeren in 2015. Dhr Goedknegt meent dat de hieruit voortvloeiende activiteitenlijst niet meer op de site staat. De voorzitter was in de veronderstelling van wel, maar zal indien het niet het geval is, dit onmiddellijk weer publiceren.
Het verslag van de activiteiten in 2014 volgt in het jaarverslag wat gepresenteerd zal worden in de voorjaarsvergadering in april 2015.
Voorstellen activiteiten 2015. Deze worden gecommuniceerd via de Proosdijkoerier, de website en de Nieuwsbrief.  Eerste activiteiten 5 januari Helpdesk Genealogie.15januari een presentatie en Nieuwjaarswensen in de RK Kerk Johannes de Doper.

“Hartelijk welkom op onze halfjaarlijkse vergadering in een geheel nieuw ingericht Hervormd verenigingsgebouw. Alle stukken, die van belang zijn voor deze vergadering waren al op de website in te zien. Nu liggen ze ook ter inzage op tafel. 

Na de vergadering presenteren wij een lezing “de Amstel is van alle tijden”, verteld door dhr. Ton Smit. De vereniging heeft een mooi jaar gehad en een beetje vooruitlopend op het jaarverslag vertel ik u dat wij een geslaagd dertigjarig jubileum hebben gevierd en ook de dvd-box is goed ontvangen Hiervoor zijn wij de pr- en dvd-commissie zeer erkentelijk. Heeft U interesse, er zijn er nog een aantal dvd-boxen te koop in de pauze.”

“Ook kort aandacht voor het project 'Agenda van Vinkeveen'. Dit was niet van onze vereniging, maar het was mede door onze bijdragen was dit een succes en binnen drie dagen was alles (ruim 1000 exemplaren) in Vinkeveen uitverkocht. Misschien wordt het idee volgend jaar uitgebreid naar andere gemeenten en kunnen wij onze bijdrage opnieuw hieraan leveren.”

“U kunt op de tafel voor in de zaal materiaal inkijken van andere historische verenigingen uit de regio. Deze (meestal) kwartaaluitgaven liggen ook in onze Oudheidkamer en zijn tijdens inloopavonden in te zien, evenals onze rijke sortering bibliotheekboeken.”

Ten slotte doet de voorzitter een oproep aan de leden om zich op te geven als vrijwilliger of bestuurslid. Er is nog veel te doen, we hebben veel wensen en er is voor de enthousiaste meedenker nog wel wat werk over... 

Dhr Goedknegt vraagt naar aanleiding van punt 7 of de statuten en reglementen al gepasseerd zijn. Ja, we zijn naar de notaris geweest.

Het verslag, eerder geplaatst op de website, wordt vastgesteld, met dank aan de secretaris.

Dhr Grundmann: Hoe staat het met de monumenten? De historische vereniging moet volgens hem meer aandacht besteden aan de monumenten en de situatie rond de gebouwen moeten benoemen. Dhr Jan Winkel, afscheid nemend bestuurslid, antwoordde dat we dit wel graag willen, maar om alles goed te doen gaat er teveel tijd zitten in dat werk.

 

4. Bestuursverkiezing

Jaap Meulstee is aftredend en herkiesbaar. Dat hij zijn voorzitterschap nog wil voortzetten wordt met applaus ontvangen.
Tussentijds aftredend is dhr. Jan Winkel. Er is nog geen vervanging voor hem gevonden. Meld u aan of enthousiasmeer anderen om in het bestuur plaats te nemen. Jan wordt bedankt en ontvangt een presentje.

5. Bespreking en vaststellen van de begroting 2015

Voor de Proosdijkoerier is meer geld begroot, dit komt vooral door de omvang van de nummers. Ander papier en kleurendruk zijn ook van invloed, maar niet negatief.
De begroting wordt vervolgens unaniem goedgekeurd.
Na de pauze een door de aanwezigen zeer gewaardeerd verhaal met heel veel foto’s en kaarten over de rivier de Amstel, van de heer Ton Smit.

 

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Historische Vereniging “De Proosdijlanden”, gehouden op 16 april 2014 in gebouw de Schakel naast de PKN Kerk, Dorpsstraat 20 te Wilnis.

1. Opening door de heer J. Meulstee, voorzitter

“De jaren leren ons veel dat de dagen niet weten”, een fraai citaat van de Amerikaanse filosoof Emerson dient als opening van deze avond. “Een oprecht goede avond, hartelijk welkom op deze bijeenkomst, onze algemene ledenvergadering, met na de pauze een lezing over de buitenplaatsen aan de Vecht. Maar eerst vóór de pauze zijn we nog even officieel bezig.”

Algemene mededelingen: op 27 september vieren wij ons dertigjarig jubileum, zet de datum maar vast in uw agenda. Agenda en stukken (jaarverslag, verslag AV 13 november 2013, financieel verslag) liggen op tafel. Er is een prachtige opkomst (ongeveer 60 personen).

2. Verslag van de ledenvergadering van november 2013

Het verslag, eerder geplaatst op de website, wordt vastgesteld, met dank aan de secretaris.

3. Jaarverslag

Ook het jaarverslag is op de website geplaatst en ook dit wordt zonder nadere opmerkingen vastgesteld.

4. Financieel verslag 2013

Download:

Jaarrekening van de Historische Vereniging 2013
Balans en Winst- en Verliesrekening Stichting Proosdijer Publicaties 2013 

Bij het publiceren van het financieel verslag was er een vergissing begaan: de balans is op de website geplaatst en de verlies en winstrekening niet. Bij het kopiëren van de stukken voor de vergadering was dit precies contra. Excuses voor het ongemak.

Een vraag (van de heer Bakker) betreft de reserves. Klopt het dat deze aanzienlijk zijn?
Er is inderdaad een redelijke reserve, die is in de loop der jaren opgebouwd door een zuinig beleid te voeren. Het grootste deel van deze reserve is te danken aan de brandweertentoonstelling van 2005, waarbij het geld dat gesponsord werd om werkzaamheden uit te voeren niet geheel gebruikt is, omdat we het werk veel in eigen beheer hebben gedaan. We hebben deze gelden gereserveerd, omdat het plan bestond om mee te gaan met de verhuizing van museum De Ronde Venen en de IVN naar een paviljoen op Marickenland. Deze plannen zijn inmiddels gecanceld.

Een andere vraag (van de heer Frankenhuizen) betreft de activiteiten. Zijn deze het afgelopen jaar teruggelopen? Aan het bedrag te zien kan men dit denken, maar er is in 2012 een aanzienlijk bedrag geïnvesteerd in “de dag van de Geschiedenis”, onderdeel van de landelijke actie “de maand van de Geschiedenis”. In 2013 hebben wij niet meegedaan met deze activiteit om in 2014 een uitgebreider jubileumfeest te kunnen organiseren.

Kort wordt stilgestaan bij een reservering van € 2100,-. Deze is bestemd voor huur en nieuwe hardware. De Stichting Proosdijer Publicatie heeft € 2200,- uitgegeven aan de publicatie over het “Katholieke onderwijs”; dit jaar komt er een vervolg DVD.

5. Verslag financiële commissie.

Het verslag van de kascommissie (opgesteld door de heer Versteeg) wordt voorgelezen. Met een instemmend applaus wordt de penningmeester vervolgens decharge verleend

6. Benoeming financiële commissie

De heren Versteeg en Goes zullen volgend jaar de kas nogmaals controleren.

7. Vaststellen nieuw statuten en huishoudelijk reglement

De nieuw opgestelde statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging konden worden opgevraagd bij de secretaris. Er is niet veel gebruik gemaakt van deze mogelijkheid, maar een enkele vertegenwoordiger uit ons ledenbestand dacht toch met ons mee.
De wijzigingen waren veelal redactioneel van aard en eigenlijk minimaal. Het betrof bijvoorbeeld het feit dat de Proosdijkoerier nog als Proostkoerier benoemd stond en enkele omschrijvingen van werkzaamheden van het bestuur, verslaglegging, archiefbeheer, het penningmeesterschap en de administratie. Daarnaast pasten we enkele data aan.
Dhr. Bakker geeft aan dat hij het huishoudelijk reglement nog niet had ontvangen. De secretaris (Marie José van Eijk- van Bunningen) zal dit alsnog opsturen. De leden in deze vergadering bijeen stemmen in met de vaststelling van deze nieuwe statuten en het nieuwe huishoudelijk reglement. Notariële afhandeling volgt.

8. Rondvraag en sluiting.

Mevrouw Kooijman vraagt naar de plannen van het museum om te verhuizen naar de locatie bij de Zwarte Schuur? Hierover is nog altijd geen zekerheid. Vooralsnog heeft onze vereniging echter aangegeven niet mee te verhuizen naar deze locatie. Mevrouw Kooijman vindt de bewuste plek ook moeilijk bereikbaar per openbaar vervoer.

Mevrouw de Vries is eerst donateur geweest en heeft daarna haar donateurschap omgezet naar het lidmaatschap. Er wordt nu echter zowel contributie als donatie berekend. Een vergissing die natuurlijk niet past en ook direct zal worden hersteld.

Met de woorden van de Chinese wijsgeer Confucius: “Alles heeft zijn schoonheid, maar niet iedereen ziet haar”, sluit de voorzitter de korte ledenvergadering af. Daarna volgt een pauze.

 

Na de pauze geeft de voorzitter nog even het woord aan Arjen Schuil van de jubileumcommissie. Arjen vertelt, dat de vereniging een schrijfwedstrijd heeft uitgeschreven: ”Herinneringen aan vroeger”. De oproep hiertoe stond in de Nieuwe Meerbode van week 15. Hij roept ook alle leden op om mee te doen. Ook zijn er vier scholen die meedoen, in een voor hen aparte categorie.

Inmiddels is mw. Juliette Jonker aanwezig om haar presentatie over de buitenplaatsen langs de Vecht te beginnen. Een boeiende lezing met vele historische feiten en wetenswaardigheden viel de aanwezigen ten deel. Al met al een geslaagde avond.