Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Historische Vereniging 
“De Proosdijlanden”, gehouden op 18 november 2014 in Hervormd Verenigingsgebouw te Vinkeveen

Aanwezig ongeveer 65 personen

1. Opening door de heer J. Meulstee, voorzitter:

2. Verslag van de ledenvergadering

3. Bespreking beleid

Ons beleidsplan “besturen met beleid” staat continue op de website. Wij willen dit voortzetten en verder uitvoeren in 2015. Dhr Goedknegt meent dat de hieruit voortvloeiende activiteitenlijst niet meer op de site staat. De voorzitter was in de veronderstelling van wel, maar zal indien het niet het geval is, dit onmiddellijk weer publiceren.
Het verslag van de activiteiten in 2014 volgt in het jaarverslag wat gepresenteerd zal worden in de voorjaarsvergadering in april 2015.
Voorstellen activiteiten 2015. Deze worden gecommuniceerd via de Proosdijkoerier, de website en de Nieuwsbrief.  Eerste activiteiten 5 januari Helpdesk Genealogie.15januari een presentatie en Nieuwjaarswensen in de RK Kerk Johannes de Doper.

“Hartelijk welkom op onze halfjaarlijkse vergadering in een geheel nieuw ingericht Hervormd verenigingsgebouw. Alle stukken, die van belang zijn voor deze vergadering waren al op de website in te zien. Nu liggen ze ook ter inzage op tafel. 

Na de vergadering presenteren wij een lezing “de Amstel is van alle tijden”, verteld door dhr. Ton Smit. De vereniging heeft een mooi jaar gehad en een beetje vooruitlopend op het jaarverslag vertel ik u dat wij een geslaagd dertigjarig jubileum hebben gevierd en ook de dvd-box is goed ontvangen Hiervoor zijn wij de pr- en dvd-commissie zeer erkentelijk. Heeft U interesse, er zijn er nog een aantal dvd-boxen te koop in de pauze.”

“Ook kort aandacht voor het project 'Agenda van Vinkeveen'. Dit was niet van onze vereniging, maar het was mede door onze bijdragen was dit een succes en binnen drie dagen was alles (ruim 1000 exemplaren) in Vinkeveen uitverkocht. Misschien wordt het idee volgend jaar uitgebreid naar andere gemeenten en kunnen wij onze bijdrage opnieuw hieraan leveren.”

“U kunt op de tafel voor in de zaal materiaal inkijken van andere historische verenigingen uit de regio. Deze (meestal) kwartaaluitgaven liggen ook in onze Oudheidkamer en zijn tijdens inloopavonden in te zien, evenals onze rijke sortering bibliotheekboeken.”

Ten slotte doet de voorzitter een oproep aan de leden om zich op te geven als vrijwilliger of bestuurslid. Er is nog veel te doen, we hebben veel wensen en er is voor de enthousiaste meedenker nog wel wat werk over... 

Dhr Goedknegt vraagt naar aanleiding van punt 7 of de statuten en reglementen al gepasseerd zijn. Ja, we zijn naar de notaris geweest.

Het verslag, eerder geplaatst op de website, wordt vastgesteld, met dank aan de secretaris.

Dhr Grundmann: Hoe staat het met de monumenten? De historische vereniging moet volgens hem meer aandacht besteden aan de monumenten en de situatie rond de gebouwen moeten benoemen. Dhr Jan Winkel, afscheid nemend bestuurslid, antwoordde dat we dit wel graag willen, maar om alles goed te doen gaat er teveel tijd zitten in dat werk.

 

4. Bestuursverkiezing

Jaap Meulstee is aftredend en herkiesbaar. Dat hij zijn voorzitterschap nog wil voortzetten wordt met applaus ontvangen.
Tussentijds aftredend is dhr. Jan Winkel. Er is nog geen vervanging voor hem gevonden. Meld u aan of enthousiasmeer anderen om in het bestuur plaats te nemen. Jan wordt bedankt en ontvangt een presentje.

5. Bespreking en vaststellen van de begroting 2015

Voor de Proosdijkoerier is meer geld begroot, dit komt vooral door de omvang van de nummers. Ander papier en kleurendruk zijn ook van invloed, maar niet negatief.
De begroting wordt vervolgens unaniem goedgekeurd.
Na de pauze een door de aanwezigen zeer gewaardeerd verhaal met heel veel foto’s en kaarten over de rivier de Amstel, van de heer Ton Smit.

 

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Historische Vereniging “De Proosdijlanden”, gehouden op 16 april 2014 in gebouw de Schakel naast de PKN Kerk, Dorpsstraat 20 te Wilnis.

1. Opening door de heer J. Meulstee, voorzitter

“De jaren leren ons veel dat de dagen niet weten”, een fraai citaat van de Amerikaanse filosoof Emerson dient als opening van deze avond. “Een oprecht goede avond, hartelijk welkom op deze bijeenkomst, onze algemene ledenvergadering, met na de pauze een lezing over de buitenplaatsen aan de Vecht. Maar eerst vóór de pauze zijn we nog even officieel bezig.”

Algemene mededelingen: op 27 september vieren wij ons dertigjarig jubileum, zet de datum maar vast in uw agenda. Agenda en stukken (jaarverslag, verslag AV 13 november 2013, financieel verslag) liggen op tafel. Er is een prachtige opkomst (ongeveer 60 personen).

2. Verslag van de ledenvergadering van november 2013

Het verslag, eerder geplaatst op de website, wordt vastgesteld, met dank aan de secretaris.

3. Jaarverslag

Ook het jaarverslag is op de website geplaatst en ook dit wordt zonder nadere opmerkingen vastgesteld.

4. Financieel verslag 2013

Download:

Jaarrekening van de Historische Vereniging 2013
Balans en Winst- en Verliesrekening Stichting Proosdijer Publicaties 2013 

Bij het publiceren van het financieel verslag was er een vergissing begaan: de balans is op de website geplaatst en de verlies en winstrekening niet. Bij het kopiëren van de stukken voor de vergadering was dit precies contra. Excuses voor het ongemak.

Een vraag (van de heer Bakker) betreft de reserves. Klopt het dat deze aanzienlijk zijn?
Er is inderdaad een redelijke reserve, die is in de loop der jaren opgebouwd door een zuinig beleid te voeren. Het grootste deel van deze reserve is te danken aan de brandweertentoonstelling van 2005, waarbij het geld dat gesponsord werd om werkzaamheden uit te voeren niet geheel gebruikt is, omdat we het werk veel in eigen beheer hebben gedaan. We hebben deze gelden gereserveerd, omdat het plan bestond om mee te gaan met de verhuizing van museum De Ronde Venen en de IVN naar een paviljoen op Marickenland. Deze plannen zijn inmiddels gecanceld.

Een andere vraag (van de heer Frankenhuizen) betreft de activiteiten. Zijn deze het afgelopen jaar teruggelopen? Aan het bedrag te zien kan men dit denken, maar er is in 2012 een aanzienlijk bedrag geïnvesteerd in “de dag van de Geschiedenis”, onderdeel van de landelijke actie “de maand van de Geschiedenis”. In 2013 hebben wij niet meegedaan met deze activiteit om in 2014 een uitgebreider jubileumfeest te kunnen organiseren.

Kort wordt stilgestaan bij een reservering van € 2100,-. Deze is bestemd voor huur en nieuwe hardware. De Stichting Proosdijer Publicatie heeft € 2200,- uitgegeven aan de publicatie over het “Katholieke onderwijs”; dit jaar komt er een vervolg DVD.

5. Verslag financiële commissie.

Het verslag van de kascommissie (opgesteld door de heer Versteeg) wordt voorgelezen. Met een instemmend applaus wordt de penningmeester vervolgens decharge verleend

6. Benoeming financiële commissie

De heren Versteeg en Goes zullen volgend jaar de kas nogmaals controleren.

7. Vaststellen nieuw statuten en huishoudelijk reglement

De nieuw opgestelde statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging konden worden opgevraagd bij de secretaris. Er is niet veel gebruik gemaakt van deze mogelijkheid, maar een enkele vertegenwoordiger uit ons ledenbestand dacht toch met ons mee.
De wijzigingen waren veelal redactioneel van aard en eigenlijk minimaal. Het betrof bijvoorbeeld het feit dat de Proosdijkoerier nog als Proostkoerier benoemd stond en enkele omschrijvingen van werkzaamheden van het bestuur, verslaglegging, archiefbeheer, het penningmeesterschap en de administratie. Daarnaast pasten we enkele data aan.
Dhr. Bakker geeft aan dat hij het huishoudelijk reglement nog niet had ontvangen. De secretaris (Marie José van Eijk- van Bunningen) zal dit alsnog opsturen. De leden in deze vergadering bijeen stemmen in met de vaststelling van deze nieuwe statuten en het nieuwe huishoudelijk reglement. Notariële afhandeling volgt.

8. Rondvraag en sluiting.

Mevrouw Kooijman vraagt naar de plannen van het museum om te verhuizen naar de locatie bij de Zwarte Schuur? Hierover is nog altijd geen zekerheid. Vooralsnog heeft onze vereniging echter aangegeven niet mee te verhuizen naar deze locatie. Mevrouw Kooijman vindt de bewuste plek ook moeilijk bereikbaar per openbaar vervoer.

Mevrouw de Vries is eerst donateur geweest en heeft daarna haar donateurschap omgezet naar het lidmaatschap. Er wordt nu echter zowel contributie als donatie berekend. Een vergissing die natuurlijk niet past en ook direct zal worden hersteld.

Met de woorden van de Chinese wijsgeer Confucius: “Alles heeft zijn schoonheid, maar niet iedereen ziet haar”, sluit de voorzitter de korte ledenvergadering af. Daarna volgt een pauze.

 

Na de pauze geeft de voorzitter nog even het woord aan Arjen Schuil van de jubileumcommissie. Arjen vertelt, dat de vereniging een schrijfwedstrijd heeft uitgeschreven: ”Herinneringen aan vroeger”. De oproep hiertoe stond in de Nieuwe Meerbode van week 15. Hij roept ook alle leden op om mee te doen. Ook zijn er vier scholen die meedoen, in een voor hen aparte categorie.

Inmiddels is mw. Juliette Jonker aanwezig om haar presentatie over de buitenplaatsen langs de Vecht te beginnen. Een boeiende lezing met vele historische feiten en wetenswaardigheden viel de aanwezigen ten deel. Al met al een geslaagde avond.

Jaarverslag over het verenigingsjaar 2013

Onze vereniging had dit jaar weer veel activiteiten. Met lezingen, filmmiddagen, excursies en braderieën, maar vooral ook het uitbrengen van ons verenigingsblad “De Proosdijkoerier”. Met veel interessante artikelen over de geschiedenis binnen en soms ook buiten onze gemeente, vullen wij onze doelstelling in.

Bestuur:

Het bestuur van de Historische Vereniging “de Proosdijlanden” is op de ledenvergadering van 15 november 2013 als volgt samengesteld:

Dhr. J. Meulstee, voorzitter + Proosdijkoerier en website
Dhr. C. Oudshoorn, vicevoorzitter + publiciteit en archief
Mw. M.J. van Eijk, secretaris + lezingen/ excursies
Dhr. J. van Breukelen, penningmeester
Dhr. J. Winkel, bestuurslid + monumentenzorg en archeologie
Dhr. H.P.N. Hoefkens, bestuurslid + heemkunde en automatisering
Dhr. H. van Dreumel, bestuurslid + genealogie
Dhr. H. van Zwieten, bestuurslid algemeen adjunct

Elk bestuurslid heeft de verantwoordelijkheid voor één of meer bestuurstaken en is daarmee portefeuillehouder voor deze taak.

Commissies en werkgroepen:

Buiten de al bestaande groepen automatisering, genealogie, pr, heemkunde en bibliotheek is dit jaar opnieuw een commissie in het leven geroepen voor archeologie en monumentenzorg.

Het bestuur heeft eerdere concept beleidsvoornemens omgezet in een beleidsplan. Het beleidsplan wordt gebruikt om leden van de vereniging te stimuleren mee te doen aan activiteiten van de vereniging. Vanuit het beleidsplan stellen we elk jaar een activiteitenplan voor het komende verenigingsjaar vast.

Financiën

Onze vereniging heeft een financieel gezonde status.

Internet

In 2011 zijn we gestart met een elektronische nieuwsbrief om de leden sneller te kunnen bereiken in geval van interessante ontwikkelingen. Het aantal ontvangers is inmiddels gegroeid naar ruim vijfhonderd. Onze website heeft in de loop van het jaar te maken gehad met een ‘hack’ en was tijdelijk uit de lucht. Het was een flinke klus om het belangrijkste weer opnieuw op de site te zetten. Alle lof hieromtrent verdient onze websitebeheerder Johan Klijn. Inmiddels is een nieuwe, goed toegankelijke moderne site met informatie over alle activiteiten, het verenigingsnieuws en diverse foto’s bijna gereed.

Ledental

Het ledenaantal blijft met afzeggingen en aanwas rond de duizend leden schommelen.

Inloopavonden Genealogie en Bibliotheek

De eerste maandagavond van de maand is speciaal voor genealogieonderzoek of lezingen. Op die avonden zijn leden van de werkgroep aanwezig om u eventueel te helpen.

Op maandagmiddag en elke laatste maandagavond van de maand kunnen leden en andere belangstellenden terecht in Dorpshuis “De Boei”, zaal Oudheidkamer, Kerklaan 32 te Vinkeveen.

De werkgroep bibliotheek archiveert dan boeken en pluist regionale kranten uit op nieuws, dat in ons archief wordt opgeslagen. Tijdens deze avonden is er voor een ieder gelegenheid om onderzoek te doen en te lezen in de aldaar aanwezige materialen.

Publiciteit

Wij zoeken geregeld de publiciteit en zijn het afgelopen jaar regelmatig in de belangstelling geweest met artikelen in verschillende huis aan huis bladen. Daarnaast streven we naar representatie bij diverse buurverenigingen, regionaal interessante activiteiten en jaarmarkten.

Excursies, lezingen

Ook dit jaar zijn wij er in geslaagd een gevarieerd programma te bieden.

Op donderdag 10 januari was onze nieuwjaarsreceptie met lezing over archeologie (opgravingen in de Dorpsstraat in Mijdrecht) door de heer Paul Hoogers. Op donderdag 7 maart. was de tentoonstelling: ’nieuws uit het verleden’ (krantenknipsels, foto’s enz.) bij Jan Compier in Waverveen

Op dinsdag 23 april was onze algemene vergadering met een lezing over de archeologie van de Tweede Wereldoorlog in de De Ronde Venen en omgeving. door de heer Ruurd Kok. Vrijdag 28 juni was een wandeling in de grachtengordel van Amsterdam, o.l.v Paul Rowold en op woensdag 13 november onze najaarsvergadering met een lezing over bidprentjes en klopjes door mevrouw E. Verheggen.

Externe contacten

Onze contacten met de historische verenigingen, - kringen en stichtingen uit de naaste omgeving zijn goed. Voornamelijk wisselen wij periodieken uit, maar ook bezoeken wij soms elkaars bijeenkomsten. Ook heeft de vereniging contacten met provinciale organisaties die zich op één of andere wijze met geschiedenis bezighouden. Wij nemen deel aan Venen op de kaart’. een regionale website met informatie over onze omgeving.(Een initiatief van de bibliotheek ÁVV, het Regionaal Historisch Centrum en Museum De Ronde Venen).

Het jaar 2013 is hierbij ook weer aan de historie van de vereniging toegevoegd. Wij vonden het een goed jaar, omdat een groot aantal doelstellingen bereikt werden. U èn de tijd moeten beoordelen of wij deze waardering terecht hebben gebruikt om dit verslag te beëindigen.

secretaris, Marie José van Eijk – van Bunningen

Verslag van de Algemene Ledenvergadering, 

gehouden op woensdag 13 november 2013 in het Hervormd Verenigingsgebouw te Vinkeveen

Aanwezig ca dertig personen.

1. Opening en mededelingen

De voorzitter heet iedereen hartelijk welkom op onze Algemene Ledenvergadering. “De opkomst is wat minder in vergelijking met de voorgaande jaren, maar we gaan snel verder met ons programma”, aldus Jaap Meulstee.

“Onze vereniging is actief. De werkgroepen verrichten veel werk. We staan regelmatig regionaal in de picture. De werkgroep genealogie heeft recent een prachtig werkstuk afgeleverd, n.l. een stamboom van de familie van Spengen. De groep PR is druk met het dertigjarig bestaan van de vereniging in september 2014 en bij heemkunde gaat veel tijd zitten in de mondelinge vertellingen over vroeger door ouderen uit onze omgeving. Ook hebben wij een projectgroep ICT, een aparte werkgroep die zich bezig houdt met het materiaal uitzoeken voor een nieuwe DVD en de werkgroep archeologie, die allemaal hun steentje bijdragen aan een levendige vereniging. Echter: er is altijd ruimte voor mensen die mee willen denken en doen!!”

“Ten slotte hebben wij onze Proosdijkoerier waarmee wij zoals altijd heel goed mee scoren. We hebben ongeveer duizend leden. Dit betekent dat het blad misschien wel tweeduizend keer wordt ingekeken cq gelezen; het is de moeite waard en we weten dat diverse mensen het doorgeven en uitlenen.”

De agenda en verslagen zijn geruime tijd van tevoren op de website geplaatst en tevens uitgedeeld op de vergadering. Het verslag van de ledenvergadering wordt vastgesteld.

Het beleid vindt zijn uitvoering in de werkzaamheden van de werkgroepen, zoals zojuist in het openingswoord is geschetst. Het beleidsplan staat op de website en daarbij hebben wij een activiteitenlijst, die bij de andere stukken op de tafels ligt.

2. Verslag van activiteiten.

De activiteiten bestonden uit drie lezingen, een bij de nieuwjaarsreceptie en de andere twee na de algemene ledenvergaderingen, een excursie naar de Amsterdamse grachtengordel en een diapresentatie in het Poldermuseum van Jan Compier.

Mevrouw C. Kooijman vraagt of we de foto-filmpresentaties van verleden jaar nogmaals kunnen herhalen? Dit is in de toekomst zeker mogelijk, maar momenteel zijn wij al bezig met de kernen de Hoef en Amstelhoek. Daarnaast heeft mw. Kooijman de tip om ook Utrecht eens te bezoeken. We kunnen het niet beloven, maar zullen er in de toekomst aandacht aan kunnen schenken.

3. Voorstellen activiteiten 2014.

Op de eerste maandagavond van de maand december worden er in de Boei te Vinkeveen films gedraaid over de jaren 40 en 50. De Stichting Proosdijer Publicaties is bezig met een DVD-box, met hierin drie DVD’s met filmbeelden uit de jaren zestig en zeventig uit de kernen Mijdrecht, Wilnis en Vinkeveen. In de zomer zal dit project worden afgerond. We hopen de DVD met het dertigjarig jubileum in september te kunnen presenteren.

Zaterdag 4 januari is de nieuwjaarsreceptie met fototentoonstelling van 16.00 - 17.30 in het verenigingsgebouw Irene te Mijdrecht.

Dinsdag 25 februari is om 20.00 uur een lezing “Schaatseuforie (Nederland Schaatsnatie)” door Karin Bos in Museum “Het is koud aan de dijk” van de familie A.J. van Kempen in De Hoef.

En donderdag 17 april volgt een lezing over de buitenverblijven aan de Vecht door Mw. Juliette Jonker- Duynstee, direct aansluitend aan de voorjaarsvergadering.

4. Bestuursverkiezing

Aftredend zijn Wiesje Dijkxhoorn, Hans van Dreumel en Harry Hoefkens. Hans en Harry zijn herkiesbaar en van Wiesje nemen wij afscheid. Ze heeft tien jaar in het bestuur van de vereniging gezeten. Tijdens de bestuursvergadering gisteravond hebben wij afscheid van haar genomen en vanavond doen we het nog een dunnetjes over met een bon en bloemen. Jaap Meulstee hield zijn woordje tot Wiesje echt kort waarop ze quasi beledigd reageerde met de woorden “Je zou toch niets zeggen”. Een ieder snapte, het hoort er nu eenmaal bij...

Jan Winkel wordt voorgesteld als haar opvolger met de portefeuille archeologie en monumenten. De lezingen en excursies zullen door Marie José van Eijk worden verzorgd.

Jan Winkel stelt zich direct aan de vergadering voor en vraagt of er mensen zijn die met hem in een werkgroepje de monumenten en andere mooie gebouwen van De Ronde Venen willen inventariseren. Daarnaast zoekt Jan deelnemers in een werkgroep archeologie.

Jan, Hans en Harry worden bij acclamatie (her-) gekozen.

5. Bespreking en vaststellen van de begroting

De begroting is sluitend. Er is € 1500.— begroot voor het dertigjarig jubileum. Misschien zijn de kosten wat hoger, maar dan hebben we de opdracht om te zoeken naar sponsors, aldus penningmeester Jan van Breukelen.

De post “extra bijdrage” staat voor het geld, dat wij van leden ontvangen voor postverzending en/ of gift en “sponsoring” betreft ons sponsorcontract met de Rabobank. De contributie is niet verhoogd.

6. Rondvraag

- Mw. Conny Kooijman vraagt hoe het met de verhuizing van het museum staat.Aangezien het museum en onze vereniging naast samenwerking vooral los van elkaar opereren is buiten de wetenschap dat verhuizing naar “De Zwarte Schuur” overwogen wordt niets concreets te melden.

- Stef Veerhuis informeert naar de website. De site is helaas gehackt en zijn volop bezig dit te herstellen. Onze werkgroep ICT buigt zich hierover; een nieuwe site proberen we in de loop van het nieuwe jaar in gebruik te nemen.

- Fred de Wit maakt zich zorgen om de kosten van de Proosdijkoerier bij de overgang naar een full color uitgave. Echter het in kleur uitbrengen van ons kwartaalblad is niet noemenswaardig duurder dan in zwart-wit.

Om half negen sluit de voorzitter de vergadering. Na de pauze volgt de lezing over bidprentjes door mevr. Verhegge.

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Historische Vereniging,

gehouden op dinsdag 23 april 2013, Gebouw de Schakel Dorpsstraat 20, te Wilnis.

Aanwezig ca 50 personen.

1. Opening en mededelingen door de heer J. Meulstee, voorzitter.

De voorzitter heet iedereen hartelijk welkom op deze bijeenkomst, onze Algemene Ledenvergadering. Iedereen heeft een kopje koffie of thee gekregen bij binnenkomst, maar in de pauze en na afloop zijn de consumpties verkrijgbaar tegen betaling van € 1.-. De voorzitter bedankt alle vrijwilligers die zich zo inzetten voor de vereniging en refereert aan de opening van ons documentatiecentrum, dat elke laatste maandag van de maand te bezoeken is van 14.00-17.00u en 19.00-21.00u. Veel bezoekers van de AV zijn gekomen voor de lezing, die na de pauze gehouden gaat worden. Spreker is dhr. Ruurd Kok. Hij vertelt over ‘Sporen van de Tweede Wereldoorlog in De Ronde Venen’, maar eerst handelen wij onze agenda in gezwinde spoed af.

2. Verslag van de ledenvergadering van november 2012

De agenda en verslagen zijn voor de vergadering uitgedeeld. Het verslag van de novembervergadering, eerder geplaatst op de website, wordt vastgesteld.

3. Jaarverslag 2012

Over het jaarverslag wordt geoordeeld, dat het op de juiste manier is vormgegeven en goedgekeurd met dank aan de secretaris.

4. Financieel verslag

Arjen Schuil gaf verduidelijking over de exploitatierekening. Over de inkomsten zei hij: ”We hebben sponsorgeld ontvangen van het Rabo DichtbijFonds, waardoor deze post hoger uitgevallen is, dan oorspronkelijk begroot”. Het geld was bestemd voor het organiseren van de Dag van de Geschiedenis. Ook zijn de productiekosten van de Proosdijkoerier wat omlaag gegaan.

Aan de uitgavekant zijn de kosten van activiteiten hoger dan begroot. De belangrijkste reden is de grote opkomst bij film/foto middagen/avonden, waarbij wij altijd gratis koffie, thee en andere consumpties schonken. Naar aanleiding hiervan hebben wij moeten besluiten vanaf 1 januari jl. alleen nog het eerste kopje koffie gratis aan te bieden. Los hiervan is de conclusie terecht, dat wij als vereniging wel een stootje kunnen hebben.

 5. Verslag financiële commissie

De kascommissie heeft schriftelijk laten weten de controle te hebben uitgevoerd op 15-04-2013 en de leden van deze commissie stellen aan de ledenvergadering voor om de penningmeester decharge te verlenen. Decharge wordt verleend. De betrokkenen Arjen Schuil, Marion van Vliet en Chris Remmelenkamp worden bedankt met applaus.

6. Benoeming financiële commissie

De heren Goes en Versteeg zullen volgend jaar de controle nog een keer verrichten.

7. Benoeming bestuursleden

Aftredend en niet herkiesbaar is Arjen Schuil onze penningmeester. In de bestuursvergadering van 16 april heeft het bestuur al afscheid genomen, maar nu is het officieel. De voorzitter roemt Arjen om zijn gastheerschap en bedankt hem voor zijn inzet op vele gebieden o.a. voor de onderwijs- en fortenprojecten. Wij verliezen een alert, kritisch en altijd positief meedenkend bestuurslid. Dat is jammer, maar de vrije tijd is hem gegund. Arjen blijft gelukkig zijn creativiteit en inventiviteit bijdragen aan onze PR-commissie.

Als opvolger wordt voorgesteld dhr. Jan van Breukelen. Jan is helaas deze avond verhinderd, maar hij is bij een breed publiek bekend en wordt met algemene stemmen tot onze nieuwe penningmeester benoemd. John Driedonks heeft vanwege drukke werkzaamheden al eerder zijn taak neergelegd.

De voorzitter roept de aanwezigen op zich te melden als nieuw bestuurslid. Er zijn nog diversen taakgebieden beschikbaar, waaronder bijvoorbeeld communicatie, de nieuwe media en archeologie. Ook kan het bestuur in overleg onderling de functies herverdelen.

8. Stichting Proosdijer Publicaties

Het verleden jaar uitgegeven boek ”Vinkeveen, van Demmerik tot Waverveen” was een groot succes. De Stichting is nu bezig met een nieuwe dvd-box over Mijdrecht/ Wilnis en Vinkeveen. Heeft U nog materiaal of weet u iemand die nog materiaal heeft, dat wij mogen gebruiken, gelieve u dan te melden. Wij verwachten dat de dvd volgend jaar in 2014, zo rond ons dertigjarig bestaan in september op de markt komt.

9. Rondvraag

Mevrouw v/d Meulen vraagt naar het verloop van het bezoek aan het privémuseum van Jan Compier en het vervoer. Wij hebben ongeveer 130 mensen mogen verwelkomen in Jan’s Poldermuseum (ongeveer tachtig ’s middags en vijftig ’s avonds). Het vervoer ging op eigen gelegenheid en mw. Kooijman, die vervoer had aangevraagd, is v.v. van de bus naar het museum gebracht.

Secretaris: Marie José van Eijk