Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Historische Vereniging,

gehouden op dinsdag 23 april 2013, Gebouw de Schakel Dorpsstraat 20, te Wilnis.

Aanwezig ca 50 personen.

1. Opening en mededelingen door de heer J. Meulstee, voorzitter.

De voorzitter heet iedereen hartelijk welkom op deze bijeenkomst, onze Algemene Ledenvergadering. Iedereen heeft een kopje koffie of thee gekregen bij binnenkomst, maar in de pauze en na afloop zijn de consumpties verkrijgbaar tegen betaling van € 1.-. De voorzitter bedankt alle vrijwilligers die zich zo inzetten voor de vereniging en refereert aan de opening van ons documentatiecentrum, dat elke laatste maandag van de maand te bezoeken is van 14.00-17.00u en 19.00-21.00u. Veel bezoekers van de AV zijn gekomen voor de lezing, die na de pauze gehouden gaat worden. Spreker is dhr. Ruurd Kok. Hij vertelt over ‘Sporen van de Tweede Wereldoorlog in De Ronde Venen’, maar eerst handelen wij onze agenda in gezwinde spoed af.

2. Verslag van de ledenvergadering van november 2012

De agenda en verslagen zijn voor de vergadering uitgedeeld. Het verslag van de novembervergadering, eerder geplaatst op de website, wordt vastgesteld.

3. Jaarverslag 2012

Over het jaarverslag wordt geoordeeld, dat het op de juiste manier is vormgegeven en goedgekeurd met dank aan de secretaris.

4. Financieel verslag

Arjen Schuil gaf verduidelijking over de exploitatierekening. Over de inkomsten zei hij: ”We hebben sponsorgeld ontvangen van het Rabo DichtbijFonds, waardoor deze post hoger uitgevallen is, dan oorspronkelijk begroot”. Het geld was bestemd voor het organiseren van de Dag van de Geschiedenis. Ook zijn de productiekosten van de Proosdijkoerier wat omlaag gegaan.

Aan de uitgavekant zijn de kosten van activiteiten hoger dan begroot. De belangrijkste reden is de grote opkomst bij film/foto middagen/avonden, waarbij wij altijd gratis koffie, thee en andere consumpties schonken. Naar aanleiding hiervan hebben wij moeten besluiten vanaf 1 januari jl. alleen nog het eerste kopje koffie gratis aan te bieden. Los hiervan is de conclusie terecht, dat wij als vereniging wel een stootje kunnen hebben.

 5. Verslag financiële commissie

De kascommissie heeft schriftelijk laten weten de controle te hebben uitgevoerd op 15-04-2013 en de leden van deze commissie stellen aan de ledenvergadering voor om de penningmeester decharge te verlenen. Decharge wordt verleend. De betrokkenen Arjen Schuil, Marion van Vliet en Chris Remmelenkamp worden bedankt met applaus.

6. Benoeming financiële commissie

De heren Goes en Versteeg zullen volgend jaar de controle nog een keer verrichten.

7. Benoeming bestuursleden

Aftredend en niet herkiesbaar is Arjen Schuil onze penningmeester. In de bestuursvergadering van 16 april heeft het bestuur al afscheid genomen, maar nu is het officieel. De voorzitter roemt Arjen om zijn gastheerschap en bedankt hem voor zijn inzet op vele gebieden o.a. voor de onderwijs- en fortenprojecten. Wij verliezen een alert, kritisch en altijd positief meedenkend bestuurslid. Dat is jammer, maar de vrije tijd is hem gegund. Arjen blijft gelukkig zijn creativiteit en inventiviteit bijdragen aan onze PR-commissie.

Als opvolger wordt voorgesteld dhr. Jan van Breukelen. Jan is helaas deze avond verhinderd, maar hij is bij een breed publiek bekend en wordt met algemene stemmen tot onze nieuwe penningmeester benoemd. John Driedonks heeft vanwege drukke werkzaamheden al eerder zijn taak neergelegd.

De voorzitter roept de aanwezigen op zich te melden als nieuw bestuurslid. Er zijn nog diversen taakgebieden beschikbaar, waaronder bijvoorbeeld communicatie, de nieuwe media en archeologie. Ook kan het bestuur in overleg onderling de functies herverdelen.

8. Stichting Proosdijer Publicaties

Het verleden jaar uitgegeven boek ”Vinkeveen, van Demmerik tot Waverveen” was een groot succes. De Stichting is nu bezig met een nieuwe dvd-box over Mijdrecht/ Wilnis en Vinkeveen. Heeft U nog materiaal of weet u iemand die nog materiaal heeft, dat wij mogen gebruiken, gelieve u dan te melden. Wij verwachten dat de dvd volgend jaar in 2014, zo rond ons dertigjarig bestaan in september op de markt komt.

9. Rondvraag

Mevrouw v/d Meulen vraagt naar het verloop van het bezoek aan het privémuseum van Jan Compier en het vervoer. Wij hebben ongeveer 130 mensen mogen verwelkomen in Jan’s Poldermuseum (ongeveer tachtig ’s middags en vijftig ’s avonds). Het vervoer ging op eigen gelegenheid en mw. Kooijman, die vervoer had aangevraagd, is v.v. van de bus naar het museum gebracht.

Secretaris: Marie José van Eijk