Verslag van de Algemene Ledenvergadering, 

gehouden op woensdag 13 november 2013 in het Hervormd Verenigingsgebouw te Vinkeveen

Aanwezig ca dertig personen.

1. Opening en mededelingen

De voorzitter heet iedereen hartelijk welkom op onze Algemene Ledenvergadering. “De opkomst is wat minder in vergelijking met de voorgaande jaren, maar we gaan snel verder met ons programma”, aldus Jaap Meulstee.

“Onze vereniging is actief. De werkgroepen verrichten veel werk. We staan regelmatig regionaal in de picture. De werkgroep genealogie heeft recent een prachtig werkstuk afgeleverd, n.l. een stamboom van de familie van Spengen. De groep PR is druk met het dertigjarig bestaan van de vereniging in september 2014 en bij heemkunde gaat veel tijd zitten in de mondelinge vertellingen over vroeger door ouderen uit onze omgeving. Ook hebben wij een projectgroep ICT, een aparte werkgroep die zich bezig houdt met het materiaal uitzoeken voor een nieuwe DVD en de werkgroep archeologie, die allemaal hun steentje bijdragen aan een levendige vereniging. Echter: er is altijd ruimte voor mensen die mee willen denken en doen!!”

“Ten slotte hebben wij onze Proosdijkoerier waarmee wij zoals altijd heel goed mee scoren. We hebben ongeveer duizend leden. Dit betekent dat het blad misschien wel tweeduizend keer wordt ingekeken cq gelezen; het is de moeite waard en we weten dat diverse mensen het doorgeven en uitlenen.”

De agenda en verslagen zijn geruime tijd van tevoren op de website geplaatst en tevens uitgedeeld op de vergadering. Het verslag van de ledenvergadering wordt vastgesteld.

Het beleid vindt zijn uitvoering in de werkzaamheden van de werkgroepen, zoals zojuist in het openingswoord is geschetst. Het beleidsplan staat op de website en daarbij hebben wij een activiteitenlijst, die bij de andere stukken op de tafels ligt.

2. Verslag van activiteiten.

De activiteiten bestonden uit drie lezingen, een bij de nieuwjaarsreceptie en de andere twee na de algemene ledenvergaderingen, een excursie naar de Amsterdamse grachtengordel en een diapresentatie in het Poldermuseum van Jan Compier.

Mevrouw C. Kooijman vraagt of we de foto-filmpresentaties van verleden jaar nogmaals kunnen herhalen? Dit is in de toekomst zeker mogelijk, maar momenteel zijn wij al bezig met de kernen de Hoef en Amstelhoek. Daarnaast heeft mw. Kooijman de tip om ook Utrecht eens te bezoeken. We kunnen het niet beloven, maar zullen er in de toekomst aandacht aan kunnen schenken.

3. Voorstellen activiteiten 2014.

Op de eerste maandagavond van de maand december worden er in de Boei te Vinkeveen films gedraaid over de jaren 40 en 50. De Stichting Proosdijer Publicaties is bezig met een DVD-box, met hierin drie DVD’s met filmbeelden uit de jaren zestig en zeventig uit de kernen Mijdrecht, Wilnis en Vinkeveen. In de zomer zal dit project worden afgerond. We hopen de DVD met het dertigjarig jubileum in september te kunnen presenteren.

Zaterdag 4 januari is de nieuwjaarsreceptie met fototentoonstelling van 16.00 - 17.30 in het verenigingsgebouw Irene te Mijdrecht.

Dinsdag 25 februari is om 20.00 uur een lezing “Schaatseuforie (Nederland Schaatsnatie)” door Karin Bos in Museum “Het is koud aan de dijk” van de familie A.J. van Kempen in De Hoef.

En donderdag 17 april volgt een lezing over de buitenverblijven aan de Vecht door Mw. Juliette Jonker- Duynstee, direct aansluitend aan de voorjaarsvergadering.

4. Bestuursverkiezing

Aftredend zijn Wiesje Dijkxhoorn, Hans van Dreumel en Harry Hoefkens. Hans en Harry zijn herkiesbaar en van Wiesje nemen wij afscheid. Ze heeft tien jaar in het bestuur van de vereniging gezeten. Tijdens de bestuursvergadering gisteravond hebben wij afscheid van haar genomen en vanavond doen we het nog een dunnetjes over met een bon en bloemen. Jaap Meulstee hield zijn woordje tot Wiesje echt kort waarop ze quasi beledigd reageerde met de woorden “Je zou toch niets zeggen”. Een ieder snapte, het hoort er nu eenmaal bij...

Jan Winkel wordt voorgesteld als haar opvolger met de portefeuille archeologie en monumenten. De lezingen en excursies zullen door Marie José van Eijk worden verzorgd.

Jan Winkel stelt zich direct aan de vergadering voor en vraagt of er mensen zijn die met hem in een werkgroepje de monumenten en andere mooie gebouwen van De Ronde Venen willen inventariseren. Daarnaast zoekt Jan deelnemers in een werkgroep archeologie.

Jan, Hans en Harry worden bij acclamatie (her-) gekozen.

5. Bespreking en vaststellen van de begroting

De begroting is sluitend. Er is € 1500.— begroot voor het dertigjarig jubileum. Misschien zijn de kosten wat hoger, maar dan hebben we de opdracht om te zoeken naar sponsors, aldus penningmeester Jan van Breukelen.

De post “extra bijdrage” staat voor het geld, dat wij van leden ontvangen voor postverzending en/ of gift en “sponsoring” betreft ons sponsorcontract met de Rabobank. De contributie is niet verhoogd.

6. Rondvraag

- Mw. Conny Kooijman vraagt hoe het met de verhuizing van het museum staat.Aangezien het museum en onze vereniging naast samenwerking vooral los van elkaar opereren is buiten de wetenschap dat verhuizing naar “De Zwarte Schuur” overwogen wordt niets concreets te melden.

- Stef Veerhuis informeert naar de website. De site is helaas gehackt en zijn volop bezig dit te herstellen. Onze werkgroep ICT buigt zich hierover; een nieuwe site proberen we in de loop van het nieuwe jaar in gebruik te nemen.

- Fred de Wit maakt zich zorgen om de kosten van de Proosdijkoerier bij de overgang naar een full color uitgave. Echter het in kleur uitbrengen van ons kwartaalblad is niet noemenswaardig duurder dan in zwart-wit.

Om half negen sluit de voorzitter de vergadering. Na de pauze volgt de lezing over bidprentjes door mevr. Verhegge.

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Historische Vereniging,

gehouden op dinsdag 23 april 2013, Gebouw de Schakel Dorpsstraat 20, te Wilnis.

Aanwezig ca 50 personen.

1. Opening en mededelingen door de heer J. Meulstee, voorzitter.

De voorzitter heet iedereen hartelijk welkom op deze bijeenkomst, onze Algemene Ledenvergadering. Iedereen heeft een kopje koffie of thee gekregen bij binnenkomst, maar in de pauze en na afloop zijn de consumpties verkrijgbaar tegen betaling van € 1.-. De voorzitter bedankt alle vrijwilligers die zich zo inzetten voor de vereniging en refereert aan de opening van ons documentatiecentrum, dat elke laatste maandag van de maand te bezoeken is van 14.00-17.00u en 19.00-21.00u. Veel bezoekers van de AV zijn gekomen voor de lezing, die na de pauze gehouden gaat worden. Spreker is dhr. Ruurd Kok. Hij vertelt over ‘Sporen van de Tweede Wereldoorlog in De Ronde Venen’, maar eerst handelen wij onze agenda in gezwinde spoed af.

2. Verslag van de ledenvergadering van november 2012

De agenda en verslagen zijn voor de vergadering uitgedeeld. Het verslag van de novembervergadering, eerder geplaatst op de website, wordt vastgesteld.

3. Jaarverslag 2012

Over het jaarverslag wordt geoordeeld, dat het op de juiste manier is vormgegeven en goedgekeurd met dank aan de secretaris.

4. Financieel verslag

Arjen Schuil gaf verduidelijking over de exploitatierekening. Over de inkomsten zei hij: ”We hebben sponsorgeld ontvangen van het Rabo DichtbijFonds, waardoor deze post hoger uitgevallen is, dan oorspronkelijk begroot”. Het geld was bestemd voor het organiseren van de Dag van de Geschiedenis. Ook zijn de productiekosten van de Proosdijkoerier wat omlaag gegaan.

Aan de uitgavekant zijn de kosten van activiteiten hoger dan begroot. De belangrijkste reden is de grote opkomst bij film/foto middagen/avonden, waarbij wij altijd gratis koffie, thee en andere consumpties schonken. Naar aanleiding hiervan hebben wij moeten besluiten vanaf 1 januari jl. alleen nog het eerste kopje koffie gratis aan te bieden. Los hiervan is de conclusie terecht, dat wij als vereniging wel een stootje kunnen hebben.

 5. Verslag financiële commissie

De kascommissie heeft schriftelijk laten weten de controle te hebben uitgevoerd op 15-04-2013 en de leden van deze commissie stellen aan de ledenvergadering voor om de penningmeester decharge te verlenen. Decharge wordt verleend. De betrokkenen Arjen Schuil, Marion van Vliet en Chris Remmelenkamp worden bedankt met applaus.

6. Benoeming financiële commissie

De heren Goes en Versteeg zullen volgend jaar de controle nog een keer verrichten.

7. Benoeming bestuursleden

Aftredend en niet herkiesbaar is Arjen Schuil onze penningmeester. In de bestuursvergadering van 16 april heeft het bestuur al afscheid genomen, maar nu is het officieel. De voorzitter roemt Arjen om zijn gastheerschap en bedankt hem voor zijn inzet op vele gebieden o.a. voor de onderwijs- en fortenprojecten. Wij verliezen een alert, kritisch en altijd positief meedenkend bestuurslid. Dat is jammer, maar de vrije tijd is hem gegund. Arjen blijft gelukkig zijn creativiteit en inventiviteit bijdragen aan onze PR-commissie.

Als opvolger wordt voorgesteld dhr. Jan van Breukelen. Jan is helaas deze avond verhinderd, maar hij is bij een breed publiek bekend en wordt met algemene stemmen tot onze nieuwe penningmeester benoemd. John Driedonks heeft vanwege drukke werkzaamheden al eerder zijn taak neergelegd.

De voorzitter roept de aanwezigen op zich te melden als nieuw bestuurslid. Er zijn nog diversen taakgebieden beschikbaar, waaronder bijvoorbeeld communicatie, de nieuwe media en archeologie. Ook kan het bestuur in overleg onderling de functies herverdelen.

8. Stichting Proosdijer Publicaties

Het verleden jaar uitgegeven boek ”Vinkeveen, van Demmerik tot Waverveen” was een groot succes. De Stichting is nu bezig met een nieuwe dvd-box over Mijdrecht/ Wilnis en Vinkeveen. Heeft U nog materiaal of weet u iemand die nog materiaal heeft, dat wij mogen gebruiken, gelieve u dan te melden. Wij verwachten dat de dvd volgend jaar in 2014, zo rond ons dertigjarig bestaan in september op de markt komt.

9. Rondvraag

Mevrouw v/d Meulen vraagt naar het verloop van het bezoek aan het privémuseum van Jan Compier en het vervoer. Wij hebben ongeveer 130 mensen mogen verwelkomen in Jan’s Poldermuseum (ongeveer tachtig ’s middags en vijftig ’s avonds). Het vervoer ging op eigen gelegenheid en mw. Kooijman, die vervoer had aangevraagd, is v.v. van de bus naar het museum gebracht.

Secretaris: Marie José van Eijk