Verslag Algemene Ledenvergadering

van de  Historische Vereniging “De Proosdijlanden” op 17 november 2016

1. Opening: Voorzitter Jaap Meulstee opent om 20.00 uur de vergadering en heet allen van harte welkom. Deelt mee dat er voorafgaand aan de lezing over de palingvisserij agenda’s te  koop zijn van de korfbalvereniging in Vinkeveen. Onze vereniging heeft hieraan meegewerkt. Bovendien zijn er boeken van onze vereniging te koop.

2. Verslag april 2016: Dit verslag heeft op de website gestaan. Geen vragen over het verslag waarna het verslag wordt goedgekeurd.

3. Beleidsplan
a. Bespreking beleid: Vraag van de heer Swaab: of de letters van het beleidsplan wat groter kunnen. Dit wordt nagekeken. Vraag van mevrouw Kooyman of er plannen zijn voor excursies. Antwoord: er zijn nog geen excursies geprogrammeerd. Het beleidsplan wordt vastgesteld.
b. Verslag van activiteiten: Geen vragen of opmerkingen.
c. Voorstellen activiteiten 2017: Voorstellen zijn akkoord.

4. Begroting: Penningmeester Jan van Breukelen licht de begroting toe. Er zijn geen spectaculaire dingen in 2017. De begroting komt op 0 (nul) uit. Wel extra is in 2016/2017 de verhuizing naar het nieuwe pand. Hiervoor is een investering van €11.000,- begroot, ten behoeve van de inrichting. Ook hebben wij hiervoor aan sponsoring €2.000,- ontvangen. Vraag van mevr. Kooyman of de nieuwe ruimte groot is zodat er ook vergaderingen en bijeenkomsten kunnen plaatsvinden. Antwoord is dat dit in de meeste gevallen mogelijk zal zijn. Vraag van de heer Van Ankeren of de nieuwe ruimte ook onderverhuurd kan worden. Het antwoord is nee, het huurcontract staat dit niet toe. Vraag van de heer Grundmann: voor hoe lang hebben wij een huurcontract? Antwoord: voor 5 jaar met een optie voor nog eens 5 jaar. De begroting wordt vastgesteld.

5. Huisvesting: De voorzitter deelt mee dat er met veel vrijwilligers is verhuisd. Co Oudshoorn heeft de verhuizing gecoördineerd. Co Oudshoorn geeft vervolgens een toelichting en zegt dat wij op 26/10 zijn verhuisd. Wij willen de officiële opening houden op vrijdag 27 januari 2017 om 15.00 uur en dan zaterdag 28 januari en zondag 29 januari Open Huis houden voor onze leden en belangstellenden. Er gaat hiertoe een persbericht uit.
De voorzitter komt nog even terug op een punt uit de vorige ledenvergadering over verhoging van de posttarieven voor leden die in het buitengebied wonen. Vanwege de door diverse leden vrijwillig aangevulde verzendkosten is een algemene verhoging vooralsnog niet noodzakelijk. De vrijwillige extra bijdrage van € 7,50 is voldoende.

6. Bestuursverkiezing
Binnen het bestuur zijn diverse mutaties:

Harry Hoefkens was als bestuurslid zes jaar werkzaam in de werkgroep Heemkunde samen met Guus Stein. Harry stopt er mee en heeft veel voor onze vereniging gedaan. Hij heeft prachtige fotorekken gemaakt waar wij op markten onze foto’s tentoonstellen. Hij is niet aanwezig maar wij zullen hem later hiervoor bedanken.
Hans van Dreumel zit ook zes jaar in het bestuur als vertegenwoordiger van de werkgroep genealogie. Hans heeft altijd met veel plezier deelgenomen als bestuurslid maar wil nu alleen bezig zijn in de werkgroep genealogie.
Hans deelt mee dat hij altijd met veel plezier in het bestuur heeft gezeten.
Marie José van Bunningen: onze stille kracht verricht ontzettend veel werk en is niets teveel. Zij heeft voorheen als bestuurslid het secretariaat gedaan en doet nu veel werk aan foto’s en fotoarchief.
Wiesje Dijkxhoorn wordt voorgedragen als nieuw bestuurslid voor de portefeuille  Monumenten. Er zijn geen andere kandidaten voor deze portefeuille aangemeld zodat zij wordt benoemd als bestuurslid.
Chris Remmelenkamp heeft 13 jaar lang heel veel administratief werk gedaan waaronder de verzending van de Proosdijkoerier. Hij stopt met dit werk.
Jaap Meulstee treedt zelf af als voorzitter maar blijft zich als bestuurslid inzetten binnen de redactie van de Proosdijkoerier.
Rob Blans wordt voorgedragen als nieuwe voorzitter. Er zijn geen andere kandidaten voor deze functie aangemeld zodat hij wordt benoemd.
Rob zelf vindt het een eer en genoegen om onze vereniging te gaan voorzitten. Houdt van geschiedenis en hoopt zijn steentje te kunnen bijdragen.
Co neemt het woord om Jaap Meulstee hartelijk te bedanken voor al zijn werk. Jaap heeft 13,5 jaar met onderbreking van 2,5 jaar de voorzittershamer gehanteerd. Begon altijd stipt op tijd en vergezeld met een portie humor waren het voortreffelijke vergaderingen.

7. Rondvraag en sluiting

Samenwerking met Uithoorn. De Stichting Oud-Uithoorn/De Kwakel geeft geen blad meer uit. In vorige Proosdijkoeriers stonden al bijdragen van Chris Woerden. De begunstigers van de Stichting Oud-Uithoorn/De Kwakel ontvangen het decembernummer van onze Proosdijkoerier met een begeleidende brief. Het is de opzet om deze begunstigers te werven voor onze vereniging. 

Vraag van de heer Grundmann: Hoe zijn de contacten met Abcoude? Antwoord: Abcoude heeft een nieuw bestuur en wil vooralsnog zelfstandig blijven en gaat dit over een jaar evalueren.
Vraag van mevrouw Kooyman: ziet het museum niet graag naar de Zwarte Schuur gaan. Antwoord: het museum is gesloten en gaat zeker niet naar de Zwarte Schuur. Ook meldt mevrouw Kooyman een reeks van turfartikelen teruggezien te hebben in het baggermuseum in Sliedrecht, een aanradertje.  De heer Grundmann laat weten dat er vroeger veel besprekingen zijn geweest met Sliedrecht over de baggermachine.
Niets meer aan de orde zijnde sluit onze ex-voorzitter de Algemene Ledenvergadering.


Na een korte pauze vertelt de heer Rekelhof op smakelijke en humoristische wijze over de palingvisserij in de Westeinder Plassen. Een ieder zit geboeid te luisteren. Na afloop was er zelfs paling te koop.    

AGENDA ALV NOVEMBER 2016

 

Aan de Leden van de Historische Vereniging “De Proosdijlanden”

Hierbij wordt u uitgenodigd voor een ledenvergadering, welke zal worden gehouden op

Donderdag 17 november 2016

in het Verenigingsgebouw de Schakel, Dorpsstraat 20 te Wilnis

Aanvang 20.00 uur

Agenda

1. Opening door de heer J. Meulstee, voorzitter.

2. Verslag van de ledenvergadering van april 2016.
Dit verslag is hieronder in te zien

3. a. Bespreking beleid.

   b. Verslag van activiteiten.

   c. Voorstellen activiteiten 2017.
De diverse stukken zijn eveneens in te zien via onze website, deelpagina ‘bestuur’.

 

 

4. Bespreking en vaststellen van de begroting 2017
De financiële stukken leggen wij ter vergadering ter inzage. 
Mocht u vooraf inzage willen in de begroting voor 2017 dan kunt u contact opnemen met onze penningmeester, dhr. J. van Breukelen.
De begroting kunt u ook inzien door op 'begroting 2017' hierboven te klikken.
Met overigens een aanvulling aangaande kosten verhuizing en inrichting nieuwe verenigingsruimte ( 11.000,-).

 

 

5. Huisvesting vereniging


6. Bestuursverkiezing
Aftredend en niet herkiesbaar: de heren H. van Dreumel (Mijdrecht) en H. Hoefkens (Wilnis) en Mw. M.J. van Bunningen (Mijdrecht).

Als nieuw bestuurslid voor de post Monumenten stellen wij voor Mw. W. Dijkxhoorn (Mijdrecht).

Dhr. J. Meulstee (Vinkeveen) treedt af als voorzitter, wij stellen hem opnieuw voor als bestuurslid met de portefeuille Redactie (Proosdijkoerier, nieuwsbrief en website).

Voor de functie van voorzitter stellen wij u voor om de heer Rob Blans (Mijdrecht) te benoemen.


7. Rondvraag en sluiting.

PAUZE

Na de algemene vergadering vertelt beroepsvisser Theo Rekelhof uit Kudelstaart over de palingvisserij. Zijn presentatie begint over de geschiedenis van de Westeinderplassen en het gebied eromheen. Rekelhof vertelt over de visserij in vroeger jaren en over vier generaties Rekelhof.

Het verhaal gaat aan de hand van een PowerPointpresentatie van honderd abeeldingen. Rekelhof houdt van interactie met het publiek. De presentatie is daardoor nooit saai en toegespitst op de interesse van de toehoorders.

Geschiedenis

  1. Verslag ALGEMENE LEDENVERGADERING HISTORISCHE VERENIGING DE PROOSDIJLANDEN
    Dinsdag 19 april in gebouw Irene, Kerkstraat 9 te Mijdrecht

    Opening en mededelingen

Voorzitter Jaap Meulstee opent de vergadering en heet allen hartelijk welkom. In bijzonder de heer Hopmans, die na de vergadering een lezing over veenlijken zal houden.

2. Verslag van de ledenvergadering van november 2015

Vraag: hoe staat het met de huisvesting in de Boei?  De situatie is sinds november nog onveranderd: we zijn nog altijd in gesprek.
Het verslag van de algemene vergadering van april wordt hierop ongewijzigd vastgesteld.

3. Jaarverslag 2015

Dit verslag was in te zien op onze website en tijdens deze vergadering. Hierin staat wat wij als vereniging zoal doen. Wij hebben ruim 1000 leden en een flink aantal betrokken leden zit hier in de zaal.

Vraag: wordt er ook navraag gedaan waarom iemand opzegt? Antwoord: meestal betreft het heel legitieme redenen, maar bij navraag blijft men soms toch lid.

Voorstel: om weer de ‘cadeaubon’ in de decemberuitgave van de Proosdijkoerier te plaatsen.

Prijsvraag De Hoef: Op de kerstmarkt heeft heer H. Rademaker een jaar lidmaatschap gewonnen. Hij is vanavond niet aanwezig en zal de prijs thuis overhandigd krijgen.

De werkgroep genealogie bestaat uit tien personen, onder leiding van Hans van Dreumel.
Er zijn in 2016 twee speciale lezingen gepland en op de reguliere inloopavonden worden mensen op weg geholpen bij het maken van hun stamboom. Ook is de werkgroep bezig De Ronde Venen genealogisch in een uitgebreide database te zetten.

4. Financieel verslag 2015

Dit verslag was in te zien op onze website en ook tijdens deze vergadering.

Opmerking: Ik kom de opbrengst van de boeken en dvd’s niet tegen. Reactie: We kennen een aparte stichting: Stichting Proosdijer Publicaties. Ook het vorig jaar verschenen boek van Fred de Wit is via de SPP uitgegeven. Met dank aan de verschillende sponsors en onze sponsorwerving vallen kosten en opbrengsten overigens tegen elkaar weg.

Vraag: Wat zijn de kosten van de nieuwsbrieven? Antwoord: wij hebben +/- 900 mailadressen, die onze digitale nieuwsbrief ongeveer een keer per maand kosteloos ontvangen.

Vraag: Over de spaarrekeningen. Hebben we hier een bestemming voor? Antwoord: hiervan kan met name de huisvesting bekostigd worden.

5. Verslag financiële commissie

Woensdag 22 maart zijn de boeken gecontroleerd door Ad Hoekstra en Piet Goes, bij Chris Remmelenkamp en Jan van Breukelen. De informatie in het financieel verslag is correct en actueel. De commissie stelt voor decharge te verlenen aan penningmeester en bestuur van de Historische Vereniging, hetgeen met een applaus wordt bekrachtigd.

6. Benoeming financiële commissie

De heer Goes heeft twee jaar in de commissie gezeten en wordt hartelijk bedankt voor zijn inbreng. Ad Hoekstra is nog een jaar lid en wordt komend jaar bijgestaan door Joop Frankenhuizen, die zich ter plekke beschikbaar stelt.

7. Benoeming bestuurslid

Het bestuur stelt voor de heer Paul Hoogers tussentijds te benoemen tot bestuurslid van onze vereniging met als portefeuille archeologie.
Paul Hoogers werkt als archeoloog in ons werkgebied en zal de werkgroep archeologie gaan aansturen. De heer Swaab noemt nog dat het voorheen nooit gelukt is Paul Hoogers te verleiden om in het bestuur plaats te nemen; hij ziet met genoegen dat het nu wel gelukt is. Paul Hoogers wordt vervolgens unaniem gekozen als bestuurslid.

Opmerking: in november zullen er veel bestuurlijke mutaties zijn. Nu al is bekend dat Wiesje Dijkxhoorn in november weer in ons bestuur komt voor de portefeuille monumenten. Rob Blans is inmiddels ook aspirant bestuurslid. Er blijft evenwel ruimte voor nieuwe bestuursleden; dus denkt u ‘ik wil ook weleens meedraaien in het bestuur’: u bent van harte welkom.

Wie vormen eigenlijk het bestuur van de SPP? Antwoord: het betreft dezelfde bestuursleden als van de Historische Vereniging. Vraag: wie controleert de stichting? Antwoord: het betreft hier een aparte stichting, die dezelfde controlemomenten kent als de vereniging. De heer Hoekstra vult aan: “de vereniging heeft niet direct iets te maken met de financiën van de stichting. We hebben wel de boeken van de stichting kunnen inkijken en ook dat zit wel goed.”

8. Rondvraag

Vraag: Hoe staat het nu met de huur in de Boei? Hoe komt het dat dit allemaal wat traag lijkt te gaan? Antwoord: zoals in het begin van de vergadering al gemeld: we zijn in gesprek en de uitkomsten hiervan melden we zodra er meer bekend is.

Vraag: Hoe is nu de ledenstand? Momenteel hebben we ruim 1000 betalende leden. Er zijn dit jaar weer meer leden bijgekomen dan weggevallen.

De heer Hoekstra meldt nog over de oude Hollandse Waterlinie, hier wordt veel actie voor gevoerd. Doet de Historische Vereniging hier ook iets aan? Niet specifiek, wel zijn de forten gelieerd aan de Hollandse Waterlinie. De Oude Waterlinie ligt niet direct in ons werkgebied, wel in de provincie Utrecht en in andere provincies.

Vraag: Is er mogelijk sprake van het samengaan met andere verenigingen? Antwoord: Abcoude/ Baambrugge blijft voorlopig zelfstandig en heeft pas weer een nieuw bestuur aangesteld. Tevens zijn we in gesprek met Uithoorn/De Kwakel. Vanuit de historische Vereniging Amstelveen, vertegenwoordigd in deze vergadering,  komt de melding over een monumentje in Nessersluis.

Direct aansluitend aan de rondvraag houdt Wiesje Dijkxhoorn een betoog over monumenten in onze gemeente die mogelijk gaan verdwijnen. Zij stelt de vraag aan de aanwezigen of wij monumenten willen aanwijzen, die heel belangrijk zijn; zodat wij die kunnen voordragen als extra belangrijke gemeentelijke monumenten.

Na een korte pauze houdt de heer Reinier Hopmans een lezing over veenlijken. Deze veenlijken zijn in Denemarken, Noord Duitsland, Nederland en in Ierland gevonden.
Al met al kunnen we terugkijken op een zeer interessante bijeenkomst.

Jaarverslag over het verenigingsjaar 2015

Net als voorgaande jaren hadden we weer veel verschillende activiteiten. Lezingen, inloopmiddagen en – avonden in onze Oudheidkamer, de helpdesk genealogie, excursies, markten, braderieën en natuurlijk het uitbrengen van ons verenigingsblad “De Proosdijkoerier”. In de Proosdijkoerier plaatsen we veel interessante artikelen over de geschiedenis van de diverse kernen van en soms ook grenzend aan onze gemeente. Met al deze activiteiten geven wij invulling aan onze doelstelling.

Bestuur:
Het bestuur van de Historische Vereniging “De Proosdijlanden” is op de ledenvergadering van 17 april 2015 als volgt samengesteld:
Dhr. J. Meulstee, voorzitter + Proosdijkoerier en website
Dhr. C. Oudshoorn, vicevoorzitter + publiciteit en archief
Mw. G. Oerlemans, secretaris
Mw. M.J. van Bunningen, lezingen/ excursies
Dhr. J. van Breukelen, penningmeester
Dhr. H.P.N. Hoefkens, bestuurslid + heemkunde en automatisering
Dhr. H. van Dreumel, bestuurslid + genealogie
Dhr. H. van Zwieten, bestuurslid algemeen adjunct

Werkwijze van het bestuur
Elk bestuurslid heeft de verantwoordelijkheid voor één of meer bestuurstaken en is daarmee portefeuillehouder voor deze taak.

Commissies en werkgroepen

Momenteel hebben wij groepen voor genealogie, pr, heemkunde, bibliotheek en archeologie. Voor monumentenzorg hebben wij tijdelijk helaas geen werkgroep. De werkgroep automatisering komt alleen ad hoc in actie.

Beleid

Het bestuur heeft eerdere concept beleidsvoornemens omgezet in een beleidsplan. Het beleidsplan wordt gebruikt om leden van de vereniging te stimuleren mee te doen aan activiteiten van de vereniging. Vanuit het beleidsplan stellen we elk jaar een activiteitenplan voor het komende verenigingsjaar vast.

Financiën
Onze vereniging heeft een financieel gezonde status.

Internet en computers
Onze elektronische nieuwsbrief om de leden sneller te kunnen bereiken in geval van interessante ontwikkelingen, is een succes. Het aantal ontvangers is inmiddels gegroeid naar ruim negenhonderd.
Aan het einde van het kalenderjaar is onze website helaas aangevallen door hackers. Onze webmaster Johan Klijn heeft weer de nodige uren moeten besteden aan het herinrichten en extra beveiligen van de website. De internetverbinding (Wi-Fi) in de Oudheidkamer is in samenwerking met Dorpshuis “de Boei” verbeterd.

Ledenaantal
Het ledenaantal blijft met afzeggingen en aanwas rond de duizend leden schommelen.

Inloopavonden Genealogie en Bibliotheek
De eerste maandagavond van de maand is speciaal voor genealogieonderzoek of lezingen. Op die avonden zijn leden van de werkgroep in de Oudheidkamer aanwezig om u te helpen.

Op maandagmiddag en op woensdagmiddag kunnen leden en andere belangstellenden ook terecht in het Dorpshuis “De Boei”, specifiek onze Oudheidkamer, Kerklaan 32 te Vinkeveen. De werkgroep bibliotheek archiveert dan boeken en pluist regionale kranten uit op nieuws, dat in ons archief wordt opgeslagen. Tijdens deze middagen en avonden is er voor een ieder gelegenheid om onderzoek te doen en te lezen in de daar aanwezige materialen.
Eens in de veertein dagen is op dinsdagmiddag de Oudheidkamer het werkterrein van onze werkgroep archeologie.

Publiciteit
Wij zoeken geregeld de publiciteit en zijn het afgelopen jaar regelmatig in de belangstelling geweest met artikelen in verschillende huis aan huis bladen en via RTV De Ronde Venen. Daarnaast streven we naar representatie bij diverse buurverenigingen, regionaal interessante activiteiten en jaarmarkten.
Tijdens de jaarmarkten hebben we succesvolle fotowedstrijden aan de bezoekers aangeboden.
Dit jaar was de speciale uitgave van het boek “De Ronde Venen 700 jaar bestuurd door proosten” van Fred de Wit een succesmoment.

Excursies, lezingen
De Nieuwjaarsreceptie 2015 werd gehouden in de R.K. kerk Johannes de Doper van Driehuis. Peter Forsthövel vertelde over het bijzondere gebouw. De lezing in maart door Jan Compier in en over De Hoef was een uiterst geslaagde en bijzonder goed bezochte avond. Ook de lezingen na de Algemene Ledenvergaderingen van 17 april (Peter van Golen over Militair Erfgoed) en op 19 november (Henk Butink over het Sinterklaasfeest) vonden alom waardering.
Een mooi moment beleefden we op 9 november: de overhandiging van het eerste exemplaar van het boek “De Ronde Venen 700 jaar bestuurd door proosten”, door de auteur Fred de Wit aan burgemeester Maarten Divendal.

Externe contacten
Onze contacten met de historische verenigingen, - kringen en stichtingen uit de naaste omgeving zijn goed. Voornamelijk wisselen wij periodieken uit, maar ook bezoeken wij soms elkaars bijeenkomsten. Ook heeft de vereniging contacten met provinciale organisaties, die zich op één of andere wijze met geschiedenis bezighouden. Met de verenigingen in Abcoude/ Baambrugge en Uithoorn/ de Kwakel hebben we nauwe banden en gesprekken over intensieve samenwerking.

Wij vonden het weer een goed jaar; een groot aantal doelstellingen is bereikt. Het jaar 2015 is daarmee als een geslaagd verenigingsjaar aan de historie van de vereniging toegevoegd.

secretaris, Geertje Oerlemans

 

Verslag van Algemene Ledenvergadering 

gehouden op 19 november 2015 in gebouw De Schakel te Wilnis

1. Opening
Voorzitter Jaap Meulstee opent de vergadering. Heet alle aanwezige leden (+/- 60 personen) hartelijk welkom en in het bijzonder Henk Butink, die deze avond een lezing zal houden over Sinterklaas.
Wij hebben een zeer succesvol jaar achter de rug en timmeren uitstekend aan de weg.
Boek Fred de Wit is erg geslaagd. Fred heeft alles belangeloos uitgezocht en mede dankzij 
sponsoring kon dit mooie boek uitgebracht worden.

2. Verslag vorige algemene ledenvergadering van april 2015 
Wordt zonder aanpassingen aangenomen.

3. a. Bespreking beleid; Een ieder is akkoord.
    b. Verslag van activiteiten; 
Wij zijn in gesprek met personen (nieuwe bestuursleden) voor archeologie en voor monumenten.
Hans van Dreumel (genealogie) legt uit wat de commissie doet. Er zijn ongeveer 19 personen die bezig zijn met genealogie. Er zijn avonden met sprekers, cursussen oudhollands schrift. Gaan nu stambomen van 
families uit De Ronde Venen ontleden.
        
PR commissie. Hebben op de braderie in Mijdrecht en Vinkeveen fotowedstrijd gehouden.  Winnaar Mijdrecht is aanwezig, dit is de heer van Ginkel, hij krijgt een jaarabonnement van 
Historische Vereniging aangeboden plus een chocoladeletter en een bos bloemen.

Penningmeester

Jan van Breukelen geeft toelichting op financieel overzicht. Hebben berichtontvangen van deBoei over huurverhoging. Moeten nu 30% meer huur gaan betalen.
  
c. Voorstellen activiteiten 2016;
Stef Veerhuis zegt dat de bijeenkomsten in De Hoef en bij de Bowling in Mijdrecht erg groot was. Of wij hiermee doorgaan? De erg grote opkomst is in beeld bij de evenementencommissie. 
De heer Oussoren vindt het jammer dat de kerstmarkt in De Hoef op zondag is.

4.  Bestuursverkiezing; Aftredende bestuursleden de heren Co Oudshoorn en Hans van 
Zwieten, alsmede mevrouw Marie José van Bunningen; zij worden alle drie bij acclamatie herkozen.

5.  Begroting 2016; Op de balans staat een positief saldo van € 450,-Het binnenhalen van advertenties is een heikel punt.
Wij willen een extra bijdrage vragen aan onze leden, die de Proosdijkoerier per post ontvangen. De portokosten voor deze leden is € 7,50 per jaar (vier bladen). Wij willen per 1 januari 2017 het lidmaatschap voor leden die de Proosdijkoerier per post 
ontvangen verhogen naar € 25,- per jaar. Voor de andere leden blijft het lidmaatschap € 17,50 per jaar.
Huisvesting is de belangrijkste onkostenpost.
Kosten Oudheidkamer vorige begroting € 5.700,- en nu € 4.700. De eerste keer zijn alle kosten in een bedrag geboekt, nu alleen de huur van de Oudheidkamer in de Boei.
Piet Grundmann; hij heeft als bestuurslid de Stichting Proosdijer Publicaties opgericht. Zijn vraag of wij daar ook reserves in hebben zitten. Antwoord is ja, onze boeken en dvd’s worden hier uitgegeven.
Heer van Ankeren: Of wij andere locatie op het oog hebben? Er zijn een aantal mogelijkheden.
Begroting wordt vervolgens unaniem vastgesteld met dank aan penningmeester Jan van Breukelen.

6.  Rondvraag en sluiting; Piet Grundmann; of er al iemand voor de functie monumentenzorg is? Nog niet.
Gemeente wil stationsgebouw Mijdrecht afbreken. Is dit soms iets voor museum?
Henk Butink; foto’s straatnaamborden. Voorheen stond op de borden de historische uitleg 
maar op de nieuwe borden staat geen uitleg meer.

Jaap Meulstee sluit de vergadering en na een korte onderbreking gaan wij de diabeelden en lezing over Sinterklaas kijken en beluisteren. Henk Butink geeft deze lezing en alle aanwezigen genieten van deze presentatie.
Hij wordt bedankt met natuurlijk een chocoladeletter en een cadeaubon.
Alle aanwezigen worden uitgenodigd voor een drankje in de foyer van De Schakel.

Geertje Oerlemans, notuliste