AGENDA ALV NOVEMBER 2016

 

Aan de Leden van de Historische Vereniging “De Proosdijlanden”

Hierbij wordt u uitgenodigd voor een ledenvergadering, welke zal worden gehouden op

Donderdag 17 november 2016

in het Verenigingsgebouw de Schakel, Dorpsstraat 20 te Wilnis

Aanvang 20.00 uur

Agenda

1. Opening door de heer J. Meulstee, voorzitter.

2. Verslag van de ledenvergadering van april 2016.
Dit verslag is hieronder in te zien

3. a. Bespreking beleid.

   b. Verslag van activiteiten.

   c. Voorstellen activiteiten 2017.
De diverse stukken zijn eveneens in te zien via onze website, deelpagina ‘bestuur’.

 

 

4. Bespreking en vaststellen van de begroting 2017
De financiële stukken leggen wij ter vergadering ter inzage. 
Mocht u vooraf inzage willen in de begroting voor 2017 dan kunt u contact opnemen met onze penningmeester, dhr. J. van Breukelen.
De begroting kunt u ook inzien door op 'begroting 2017' hierboven te klikken.
Met overigens een aanvulling aangaande kosten verhuizing en inrichting nieuwe verenigingsruimte ( 11.000,-).

 

 

5. Huisvesting vereniging


6. Bestuursverkiezing
Aftredend en niet herkiesbaar: de heren H. van Dreumel (Mijdrecht) en H. Hoefkens (Wilnis) en Mw. M.J. van Bunningen (Mijdrecht).

Als nieuw bestuurslid voor de post Monumenten stellen wij voor Mw. W. Dijkxhoorn (Mijdrecht).

Dhr. J. Meulstee (Vinkeveen) treedt af als voorzitter, wij stellen hem opnieuw voor als bestuurslid met de portefeuille Redactie (Proosdijkoerier, nieuwsbrief en website).

Voor de functie van voorzitter stellen wij u voor om de heer Rob Blans (Mijdrecht) te benoemen.


7. Rondvraag en sluiting.

PAUZE

Na de algemene vergadering vertelt beroepsvisser Theo Rekelhof uit Kudelstaart over de palingvisserij. Zijn presentatie begint over de geschiedenis van de Westeinderplassen en het gebied eromheen. Rekelhof vertelt over de visserij in vroeger jaren en over vier generaties Rekelhof.

Het verhaal gaat aan de hand van een PowerPointpresentatie van honderd abeeldingen. Rekelhof houdt van interactie met het publiek. De presentatie is daardoor nooit saai en toegespitst op de interesse van de toehoorders.

Geschiedenis

  1. Verslag ALGEMENE LEDENVERGADERING HISTORISCHE VERENIGING DE PROOSDIJLANDEN
    Dinsdag 19 april in gebouw Irene, Kerkstraat 9 te Mijdrecht

    Opening en mededelingen

Voorzitter Jaap Meulstee opent de vergadering en heet allen hartelijk welkom. In bijzonder de heer Hopmans, die na de vergadering een lezing over veenlijken zal houden.

2. Verslag van de ledenvergadering van november 2015

Vraag: hoe staat het met de huisvesting in de Boei?  De situatie is sinds november nog onveranderd: we zijn nog altijd in gesprek.
Het verslag van de algemene vergadering van april wordt hierop ongewijzigd vastgesteld.

3. Jaarverslag 2015

Dit verslag was in te zien op onze website en tijdens deze vergadering. Hierin staat wat wij als vereniging zoal doen. Wij hebben ruim 1000 leden en een flink aantal betrokken leden zit hier in de zaal.

Vraag: wordt er ook navraag gedaan waarom iemand opzegt? Antwoord: meestal betreft het heel legitieme redenen, maar bij navraag blijft men soms toch lid.

Voorstel: om weer de ‘cadeaubon’ in de decemberuitgave van de Proosdijkoerier te plaatsen.

Prijsvraag De Hoef: Op de kerstmarkt heeft heer H. Rademaker een jaar lidmaatschap gewonnen. Hij is vanavond niet aanwezig en zal de prijs thuis overhandigd krijgen.

De werkgroep genealogie bestaat uit tien personen, onder leiding van Hans van Dreumel.
Er zijn in 2016 twee speciale lezingen gepland en op de reguliere inloopavonden worden mensen op weg geholpen bij het maken van hun stamboom. Ook is de werkgroep bezig De Ronde Venen genealogisch in een uitgebreide database te zetten.

4. Financieel verslag 2015

Dit verslag was in te zien op onze website en ook tijdens deze vergadering.

Opmerking: Ik kom de opbrengst van de boeken en dvd’s niet tegen. Reactie: We kennen een aparte stichting: Stichting Proosdijer Publicaties. Ook het vorig jaar verschenen boek van Fred de Wit is via de SPP uitgegeven. Met dank aan de verschillende sponsors en onze sponsorwerving vallen kosten en opbrengsten overigens tegen elkaar weg.

Vraag: Wat zijn de kosten van de nieuwsbrieven? Antwoord: wij hebben +/- 900 mailadressen, die onze digitale nieuwsbrief ongeveer een keer per maand kosteloos ontvangen.

Vraag: Over de spaarrekeningen. Hebben we hier een bestemming voor? Antwoord: hiervan kan met name de huisvesting bekostigd worden.

5. Verslag financiële commissie

Woensdag 22 maart zijn de boeken gecontroleerd door Ad Hoekstra en Piet Goes, bij Chris Remmelenkamp en Jan van Breukelen. De informatie in het financieel verslag is correct en actueel. De commissie stelt voor decharge te verlenen aan penningmeester en bestuur van de Historische Vereniging, hetgeen met een applaus wordt bekrachtigd.

6. Benoeming financiële commissie

De heer Goes heeft twee jaar in de commissie gezeten en wordt hartelijk bedankt voor zijn inbreng. Ad Hoekstra is nog een jaar lid en wordt komend jaar bijgestaan door Joop Frankenhuizen, die zich ter plekke beschikbaar stelt.

7. Benoeming bestuurslid

Het bestuur stelt voor de heer Paul Hoogers tussentijds te benoemen tot bestuurslid van onze vereniging met als portefeuille archeologie.
Paul Hoogers werkt als archeoloog in ons werkgebied en zal de werkgroep archeologie gaan aansturen. De heer Swaab noemt nog dat het voorheen nooit gelukt is Paul Hoogers te verleiden om in het bestuur plaats te nemen; hij ziet met genoegen dat het nu wel gelukt is. Paul Hoogers wordt vervolgens unaniem gekozen als bestuurslid.

Opmerking: in november zullen er veel bestuurlijke mutaties zijn. Nu al is bekend dat Wiesje Dijkxhoorn in november weer in ons bestuur komt voor de portefeuille monumenten. Rob Blans is inmiddels ook aspirant bestuurslid. Er blijft evenwel ruimte voor nieuwe bestuursleden; dus denkt u ‘ik wil ook weleens meedraaien in het bestuur’: u bent van harte welkom.

Wie vormen eigenlijk het bestuur van de SPP? Antwoord: het betreft dezelfde bestuursleden als van de Historische Vereniging. Vraag: wie controleert de stichting? Antwoord: het betreft hier een aparte stichting, die dezelfde controlemomenten kent als de vereniging. De heer Hoekstra vult aan: “de vereniging heeft niet direct iets te maken met de financiën van de stichting. We hebben wel de boeken van de stichting kunnen inkijken en ook dat zit wel goed.”

8. Rondvraag

Vraag: Hoe staat het nu met de huur in de Boei? Hoe komt het dat dit allemaal wat traag lijkt te gaan? Antwoord: zoals in het begin van de vergadering al gemeld: we zijn in gesprek en de uitkomsten hiervan melden we zodra er meer bekend is.

Vraag: Hoe is nu de ledenstand? Momenteel hebben we ruim 1000 betalende leden. Er zijn dit jaar weer meer leden bijgekomen dan weggevallen.

De heer Hoekstra meldt nog over de oude Hollandse Waterlinie, hier wordt veel actie voor gevoerd. Doet de Historische Vereniging hier ook iets aan? Niet specifiek, wel zijn de forten gelieerd aan de Hollandse Waterlinie. De Oude Waterlinie ligt niet direct in ons werkgebied, wel in de provincie Utrecht en in andere provincies.

Vraag: Is er mogelijk sprake van het samengaan met andere verenigingen? Antwoord: Abcoude/ Baambrugge blijft voorlopig zelfstandig en heeft pas weer een nieuw bestuur aangesteld. Tevens zijn we in gesprek met Uithoorn/De Kwakel. Vanuit de historische Vereniging Amstelveen, vertegenwoordigd in deze vergadering,  komt de melding over een monumentje in Nessersluis.

Direct aansluitend aan de rondvraag houdt Wiesje Dijkxhoorn een betoog over monumenten in onze gemeente die mogelijk gaan verdwijnen. Zij stelt de vraag aan de aanwezigen of wij monumenten willen aanwijzen, die heel belangrijk zijn; zodat wij die kunnen voordragen als extra belangrijke gemeentelijke monumenten.

Na een korte pauze houdt de heer Reinier Hopmans een lezing over veenlijken. Deze veenlijken zijn in Denemarken, Noord Duitsland, Nederland en in Ierland gevonden.
Al met al kunnen we terugkijken op een zeer interessante bijeenkomst.

Jaarverslag over het verenigingsjaar 2015

Net als voorgaande jaren hadden we weer veel verschillende activiteiten. Lezingen, inloopmiddagen en – avonden in onze Oudheidkamer, de helpdesk genealogie, excursies, markten, braderieën en natuurlijk het uitbrengen van ons verenigingsblad “De Proosdijkoerier”. In de Proosdijkoerier plaatsen we veel interessante artikelen over de geschiedenis van de diverse kernen van en soms ook grenzend aan onze gemeente. Met al deze activiteiten geven wij invulling aan onze doelstelling.

Bestuur:
Het bestuur van de Historische Vereniging “De Proosdijlanden” is op de ledenvergadering van 17 april 2015 als volgt samengesteld:
Dhr. J. Meulstee, voorzitter + Proosdijkoerier en website
Dhr. C. Oudshoorn, vicevoorzitter + publiciteit en archief
Mw. G. Oerlemans, secretaris
Mw. M.J. van Bunningen, lezingen/ excursies
Dhr. J. van Breukelen, penningmeester
Dhr. H.P.N. Hoefkens, bestuurslid + heemkunde en automatisering
Dhr. H. van Dreumel, bestuurslid + genealogie
Dhr. H. van Zwieten, bestuurslid algemeen adjunct

Werkwijze van het bestuur
Elk bestuurslid heeft de verantwoordelijkheid voor één of meer bestuurstaken en is daarmee portefeuillehouder voor deze taak.

Commissies en werkgroepen

Momenteel hebben wij groepen voor genealogie, pr, heemkunde, bibliotheek en archeologie. Voor monumentenzorg hebben wij tijdelijk helaas geen werkgroep. De werkgroep automatisering komt alleen ad hoc in actie.

Beleid

Het bestuur heeft eerdere concept beleidsvoornemens omgezet in een beleidsplan. Het beleidsplan wordt gebruikt om leden van de vereniging te stimuleren mee te doen aan activiteiten van de vereniging. Vanuit het beleidsplan stellen we elk jaar een activiteitenplan voor het komende verenigingsjaar vast.

Financiën
Onze vereniging heeft een financieel gezonde status.

Internet en computers
Onze elektronische nieuwsbrief om de leden sneller te kunnen bereiken in geval van interessante ontwikkelingen, is een succes. Het aantal ontvangers is inmiddels gegroeid naar ruim negenhonderd.
Aan het einde van het kalenderjaar is onze website helaas aangevallen door hackers. Onze webmaster Johan Klijn heeft weer de nodige uren moeten besteden aan het herinrichten en extra beveiligen van de website. De internetverbinding (Wi-Fi) in de Oudheidkamer is in samenwerking met Dorpshuis “de Boei” verbeterd.

Ledenaantal
Het ledenaantal blijft met afzeggingen en aanwas rond de duizend leden schommelen.

Inloopavonden Genealogie en Bibliotheek
De eerste maandagavond van de maand is speciaal voor genealogieonderzoek of lezingen. Op die avonden zijn leden van de werkgroep in de Oudheidkamer aanwezig om u te helpen.

Op maandagmiddag en op woensdagmiddag kunnen leden en andere belangstellenden ook terecht in het Dorpshuis “De Boei”, specifiek onze Oudheidkamer, Kerklaan 32 te Vinkeveen. De werkgroep bibliotheek archiveert dan boeken en pluist regionale kranten uit op nieuws, dat in ons archief wordt opgeslagen. Tijdens deze middagen en avonden is er voor een ieder gelegenheid om onderzoek te doen en te lezen in de daar aanwezige materialen.
Eens in de veertein dagen is op dinsdagmiddag de Oudheidkamer het werkterrein van onze werkgroep archeologie.

Publiciteit
Wij zoeken geregeld de publiciteit en zijn het afgelopen jaar regelmatig in de belangstelling geweest met artikelen in verschillende huis aan huis bladen en via RTV De Ronde Venen. Daarnaast streven we naar representatie bij diverse buurverenigingen, regionaal interessante activiteiten en jaarmarkten.
Tijdens de jaarmarkten hebben we succesvolle fotowedstrijden aan de bezoekers aangeboden.
Dit jaar was de speciale uitgave van het boek “De Ronde Venen 700 jaar bestuurd door proosten” van Fred de Wit een succesmoment.

Excursies, lezingen
De Nieuwjaarsreceptie 2015 werd gehouden in de R.K. kerk Johannes de Doper van Driehuis. Peter Forsthövel vertelde over het bijzondere gebouw. De lezing in maart door Jan Compier in en over De Hoef was een uiterst geslaagde en bijzonder goed bezochte avond. Ook de lezingen na de Algemene Ledenvergaderingen van 17 april (Peter van Golen over Militair Erfgoed) en op 19 november (Henk Butink over het Sinterklaasfeest) vonden alom waardering.
Een mooi moment beleefden we op 9 november: de overhandiging van het eerste exemplaar van het boek “De Ronde Venen 700 jaar bestuurd door proosten”, door de auteur Fred de Wit aan burgemeester Maarten Divendal.

Externe contacten
Onze contacten met de historische verenigingen, - kringen en stichtingen uit de naaste omgeving zijn goed. Voornamelijk wisselen wij periodieken uit, maar ook bezoeken wij soms elkaars bijeenkomsten. Ook heeft de vereniging contacten met provinciale organisaties, die zich op één of andere wijze met geschiedenis bezighouden. Met de verenigingen in Abcoude/ Baambrugge en Uithoorn/ de Kwakel hebben we nauwe banden en gesprekken over intensieve samenwerking.

Wij vonden het weer een goed jaar; een groot aantal doelstellingen is bereikt. Het jaar 2015 is daarmee als een geslaagd verenigingsjaar aan de historie van de vereniging toegevoegd.

secretaris, Geertje Oerlemans

Verslag algemene vergadering april 2015


Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Historische Vereniging
“De Proosdijlanden”, gehouden op 17 april 2015 in Verenigingsgebouw Irene, Kerkstraat 9 te Mijdrecht

Aanwezig ongeveer 55 personen

1. Opening door de heer J. Meulstee, voorzitter:
“Hartelijk welkom op onze halfjaarlijkse vergadering. De stukken, verslag algemene ledenvergadering, jaarverslag en financieel verslag met toelichting, die van belang zijn voor deze vergadering liggen uitgeprint op de tafels en zijn ook eerder op de website geplaatst.
Na de vergadering geeft ons zeer gewaardeerd lid Peter van Golen een lezing over Militair Erfgoed. De vereniging heeft in 2014 een mooi jaar gehad, hetgeen u kunt lezen in het jaarverslag. Recent was er een diapresentatie van foto’s uit De Hoef door dhr. Jan Compier, waarbij zo’n 120 personen aanwezig waren; alle waardering voor de PR commissie.
Alle commissies zijn zeer actief en ook krijgen wij over ons verenigingsblad “De Proosdijkoerier” veel lof te horen. “Mensen vertel het door, maak reclame voor ons, we kunnen nieuwe leden altijd aan ons uitgebreide bestand toevoegen. Geschiedenis is universeel en interesseert vele mensen.”

2. Verslag van de ledenvergadering 18 november 2014
Het verslag, eerder geplaatst op de website, wordt vastgesteld. Er zijn geen op of aanmerkingen en de voorzitter sluit dit punt af met de conclusie dat de jaarvergadering van 18 november goed is verwoord.

3. Jaarverslag
In het jaarverslag staat vermeld dat de Oudheidkamer op maandag- en woensdagmiddag wordt bezet door de bibliotheekcommissie dit moet echter zijn maandagmiddag en woensdagochtend. Met deze kanttekening wordt het jaarverslag vastgesteld, met dank aan de secretaris.

4. Financieel verslag
Het financieel verslag bestaande uit de balans, exploitatierekening en toelichting komen van de hand van dhr. Jan van Breukelen, onze penningmeester. De vereniging staat er goed voor. Jan heeft in het bestuur gevraagd alle (boekhoudkundige) reserves bij elkaar te mogen zetten en er één post van te maken, omdat er wel eens vragen over kwamen in de algemene ledenvergadering. We hebben een positief saldo wat dhr. P van Golen uitlokte tot de vraag of hij meer mocht besteden. Op de jaarlijkse begroting staan de bedragen waar de commissies zich aan dienen te houden.

5. Verslag financiële commissie
Op 16 maart jl. zijn de boeken gecontroleerd. De kascommissie bestaande uit de heren Versteeg en Goes hebben de kascontrole verricht en de goedkeuring schriftelijk bevestigd.
De financiën worden keurig bijgehouden, we hebben een geweldige vereniging, aldus dhr. Goes.

6. Benoeming financiële commissie
Dhr. Versteeg heeft een aantal jaren de boeken gecontroleerd en zal plaats maken voor een nieuw commissielid, terwijl dhr. Goes nog een jaartje in de commissie blijft. Het betreft slechts één avond om de boeken te controleren. Dhr. Hoekstra heeft in het verleden de boeken al eens gecontroleerd en vraagt of het volgens de statuten mag, dat hij zich nu weer beschikbaar stelt. Volgens de aanwezigen staan er geen beperkingen van dien aard in de statuten.
Dhr. Hoekstra: We hebben nogal wat op de bank staan. Hij adviseert de gelden onder te brengen en er wordt een e-mail naar het bestuur te sturen met suggesties.
De heer Versteeg wordt bedankt en de nieuwe kascommissie is nu gevormd door de heren Goes en Hoekstra.

7. Benoeming bestuurslid
Mw. Geertje Oerlemans wordt voorgesteld als nieuw bestuurslid en aangenomen.
Nu is het bestuur met een even aantal en er is ruimte voor aanvulling. Vooral monumenten en archeologie verdienen onze aandacht. Schroom niet om u aan te melden.

8. Rondvraag en Sluiting
Mw. C. Kooijman heeft foto’s genomen in de RK Kerk bij de nieuwjaarsreceptie en zal deze toesturen.

We houden een kwartiertje pauze om de spullen te installeren en hervatten de avond met de lezing van Peter van Golen. Hulde aan Peter die ondanks zijn stemprobleem deze avond toch een goede uiteenzetting gaf van ons militair erfgoed.