inloop1Inloopavond genealogie

Maandag 12 mei is de Oudheidkamer (in het Dorpshuis De Boei van Vinkeveen) weer toegankelijk voor een ieder die nieuwsgierig is naar zijn of haar familiegeschiedenis. De leden van de werkgroep helpen u graag met uw vragen over het nazoeken van de doop-, trouw- of begrafenisgegevens.

De ervaring heeft inmiddels uitgewezen dat van de geboden gastvrijheid nog altijd en met enige regelmaat gebruik wordt gemaakt. Naast de vaste onderzoeker die binnen komt lopen, zien wij van tijd tot tijd ook nieuwsgierigen, die hier hun verhaal komen halen. Van een “drempel” is al lang geen sprake meer en ook onderling worden bruikbare kennis en tips aan elkaar uitgewisseld. Geconstateerd mag dan ook worden dat niemand nog kan zeggen, dat men voor niets is langs geweest.

De avond begint om 19.30 uur. Er zijn geen kosten aan verbonden en zelfs de koffie is gratis.

Heeft u specifieke vragen, dan is een mailtje naar Stef Veerhuis (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. ) wel wenselijk.

Verslag Algemene Ledenvergadering

AVnov19kl1 gehouden op donderdag 21 november 2019 in de Oudheidkamer.

1. Opening:
 Voorzitter Rob Blans opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom. De vereniging heeft een productief jaar achter de rug. De laatste twee historische stoeptegels zijn gelegd bij Hoogvliet. Er zijn nog twee tegels met een tekstfout en deze zullen later worden vernieuwd.  Ook willen we eerst bezien hoe lang de tegels duidelijk leesbaar blijven.
De vliegtuigmotor van de neergestorte Vickers Wellington is geprepareerd en geplaatst vlak bij de plek waar het vliegtuig is neergestort (hoek Mijdrechtse Dwarsweg / N212). Deze motor is eigendom van de gemeente De Ronde Venen en in bruikleen aan het Veenmuseum gegeven en vervolgens heeft het museumbestuur de motor aan ons doorgegeven.
Ons 35-jarig bestaan, gevierd op zaterdag 19 oktober met een presentatie van “Tussen Kunst en Kitsch”, was een groot succes. Er was veel animo voor dit evenement en gelukkig heeft iedereen zijn of haar kunst kunnen laten taxeren.
Beeldbank: we bezitten duizenden foto’s. We gaan deze opnemen in onze nieuwe beeldbank. Deze kan door iedereen worden bekeken via onze website  www.proosdijlanden.nl en de groene tab FOTO’s. Er moeten goede en juiste teksten bij worden geplaatst. Dit is veel werk waarbij we nog wel een aantal vrijwilligers kunnen gebruiken.
De voorzitter vermeldt verder dat wij in gesprek zijn met de Historische Kring Abcoude Baambrugge over samenwerking tussen onze verenigingen. Zie hieronder ook onze samenwerking met betrekking tot de uitgave van twee Proosdijkoeriers.

2. Verslag ALV op 16 april 2019:
Er waren geen op- of aanmerkingen, waarna het verslag akkoord werd bevonden.
3. Activiteiten 2020:
Een kort overzicht werd gegeven van de activiteiten die op het werkplan staan voor 2020:
* Het vullen van de beeldbank met foto’s en begeleidende beschrijvingen.
* Het maken van een krant met betrekking tot de herdenking/viering van 75 jaar einde WO2, samen met HK Abcoude Baambrugge, die huis aan huis zal worden bezorgd.
* Lezingen: Archeologisch Onderzoek Noord-Zuid lijn en vroege geschiedenis van Amsterdam, Museum Buren en Oranje, Wereld Wijd Oorlog 1949-1945.
* Excursies: naar Joodse Begraafplaats en in voorbereiding Nieuwersluis
* ALV (2x), Bestuursvergaderingen (11x), Vergadering bestuur met werkgroepen (2x),
* Uitgave Proosdijkoerier (4x) waarvan 2 samen met HK Abcoude Baambrugge
* Activiteiten werkgroepen: (Documentatiecentrum, Genealogie, Archeologie, Monumenten, PR)
* Vrijwilligersdag
* Promotionele activiteiten (het presenteren van de vereniging op jaarmarkten e.d.)
4. Begroting: Penningmeester Jan van Breukelen licht de begroting voor 2020 toe. De begroting wordt goedgekeurd door de vergadering.
5. Bestuursverkiezing: Op het aftreedschema staan dit jaar de volgende bestuursleden: Jan van Breukelen, Jaap Meulstee, Paul Hoogers en Wiesje Dijkxhoorn. Zij hebben zich allen herkiesbaar gesteld en worden per acclamatie voor een periode van 3 jaar herkozen.
6. Rondvraag: Jaap Meulstee: Vraagt of er iemand is die in de wijk Westerheul 4x per jaar 60 Proosdijkoeriers wil rondbrengen. Tijdens de vergadering meldt zich tot groot genoegen een vrijwilliger.
Ad Hoekstra: vraagt aandacht voor 350 jaar Oude Hollandse Waterlinie. Het gaat om activiteiten in 2022. Dit zal in het bestuur worden besproken.
Documentatiecentrum: een mededeling dat in de bestuurskamer heel veel oude boeken staan die men gratis mee mag nemen. Dit zijn dubbele exemplaren.
7. Sluiting: Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter Rob Blans de vergadering.
Na een pauze was er een lezing door Jan van Renswoude over de opgravingen van januari 2018 in het oude centrum van Mijdrecht.
            
Agenda voor de ledenvergadering, die zal worden gehouden op donderdag 21 november 2019
in de Oudheidkamer, Croonstadtlaan 4a te Mijdrecht. Aanvang 20.00 uur.

1. Opening door de heer R. Blans, voorzitter
2. Verslag van de ledenvergadering van april 2019 (dit verslag is hieronder in te zien)
3. Bespreking beleid. de diverse stukken zijn eveneens in te zien via onze website, deelpagina ‘bestuur’.
4. Bestuursverkiezing : Wiesje Dijkxhoorn, Paul Hoogers, Jan van Breukelen en Jaap Meulstee zijn herkiesbaar.
5. Bespreking en vaststellen van de begroting 2020
De financiële stukken leggen wij ter vergadering ter inzage. Mocht u vooraf inzage willen hebben in de begroting dan kunt u contact opnemen met onze penningmeester, de heer J. Van Breukelen.
6. Rondvraag en sluiting
Na de pauze volgt een lezing van de heer Jan van Renswoude over opgravingen in Mijdrecht
 
Verslag Algemene Ledenvergadering op dinsdag 16 april 
Aanwezig: 50 leden en belangstellenden
1. Opening: Voorzitter Rob Blans opent de vergadering en heet allen hartelijk welkom en in het bijzonder de heer Ad van Liempt die na de vergadering een lezing gaat geven. Het is voor het eerst dat wij ’s-middags een ledenvergadering houden i.p.v. ’s-avonds. Eerst de vergadering dan een korte pauze en om 14.30 begint Ad van Liempt met de lezing. Om 15.15 uur is er nog een pauze en rond 16.00 uur wordt de bijeenkomst afgesloten.
2. Verslag vergadering 13 november 2018: Het verslag wordt goedgekeurd.
3. Jaarverslag 2018: Het jaarverslag wordt ook goedgekeurd.
4. Financieel Verslag 2018: Wij hebben een positief saldo van €2.800. Ons vermogen is gestegen tot een bedrag van € 58.324. Dit komt mede door veel sponsoring en de verkoop van advertenties in de Proosdijkoerier.
5. Financiële kascommissie: Marie-José van Bunningen heeft samen met Joop Frankenhuizen de boeken gecontroleerd. Deze zijn in orde bevonden. Marie-José doet hier verslag van en stelt voor het bestuur decharge te verlenen.
6. Voorstel verlenen décharge bestuur: De aanwezige leden verlenen het bestuur décharge.
7. Benoeming financiële commissie: Gerard Meulemans en Marie-José van Bunningen zijn gekozen als nieuwe kascontrolecommissie.
8. Rondvraag en sluiting: Verzoek van Conny Kooyman en een paar andere leden om in het vervolg toch weer in de avond de jaarvergadering te houden. Jonge mensen kunnen niet overdag. Wij zijn nu met 50 personen en in de avond zijn dat ook meestal hetzelfde aantal personen. Meestal bepaalt de lezing het aantal belangstellenden. Bestuur gaat dit bekijken.
De voorzitter sluit de vergadering. Er is een korte pauze en om 14.30 uur begint de lezing van Ad van Liempt.
ALGEMENE LEDENVERGADERING HISTORISCHE VERENIGING DE PROOSDIJLANDEN
Dinsdag 16 april 2019 in de Oudheidkamer, Croonstadtlaan 4a, te Mijdrecht
Aanvang 14.00 uur (Let op: afwijkende aanvangstijd!!!)
 
Agenda
1. Opening en mededelingen
2. Verslag van de ledenvergadering van november 2018
(dit verslag kunt u hieronder inzien)
3. Jaarverslag 2018
(dit verslag kunt u hier inzien)
4. Financieel verslag 2018
(dit verslag kunt u hier inzien)
5. Verslag financiële commissie
(de heer Frankenhuizen en mevrouw Van Bunningen zullen verslag doen van het controleren van de boeken bij de penningmeester)
6. Voorstel verlenen decharge bestuur
7. Benoeming financiële commissie
8. Rondvraag en sluiting
 
Na de pauze bieden we u de lezing ‘Na de bevrijding’ van dhr. Ad van Liempt (zie ook de aankondiging op de homepage)