Herenweg Wilnis, gezicht op kerk in Driehuis
Hofland Mijdrecht, 1910
Dorpsstraat Wilnis, 1900
De Heul Vinkeveen, 1912
Baambrugge, De Krom, zand- en jaagpad
Abcoude, stationsstraat, Gein, ca. 1900
Demmerik Vinkeveen, 1922
De Rijke Waver, 1900
Stationstraat Mijdrecht, gezicht op NH kerk

Agenda van de Algemene Ledenvergadering te houden op 21-04-2022

Stukken behorende bij de agenda (punten 2 en 3) kunt u hieronder vinden.

 

1. Opening

2. Goedkeuring verslag van de ALV van 19-11-2020

3. Jaarverslagen 2020 en 2021

4. Financieel verslag 2020 en 2021

5. Begroting voor 2022

6. Verslag kascommissie over 2020 en 2021

7. Verlening décharge voor het gevoerde beleid door het bestuur

8. Benoeming nieuwe kascommissie

9. Activiteitenplan voor 2022

10. Verzendkosten Proosdijkroniek

11. Bestuursverkiezing: onze secretaris, mevrouw Geertje Oerlemans, staat op het aftreedschema en is niet herkiesbaar. Het bestuur stelt voor de heer Hein Wolff, voormalig bestuurslid van de Historische Kring Abcoude-Baambrugge, te benoemen als secretaris. De heren Co Oudshoorn en Hans van Zwieten staan op het aftreedschema en zijn herkiesbaar.

12. De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (zie toelichting hieronder)

12. Rondvraag en sluiting

Toelichting bij agendapunt 12
Invoering nieuwe WBTR (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen)
De wetgever wil misstanden tegengaan om verenigingen en hun bestuursleden te beschermen. Daarom is de WBTR er gekomen. Alle verenigingen, grote en kleine, moeten bestuurlijk professioneler worden. Het doel is het voorkomen van misstanden. Om dat te bereiken, zijn regels gemaakt en ingesteld. Bestuursleden zijn hoofdelijk aansprakelijk als hun vereniging zich niet aan de nieuwe wet houdt.  

In het verleden zijn er incidenten geweest bij verenigingen. Grote en kleine incidenten, bij grote en kleine verenigingen. Zo hebben bestuurders zichzelf of hun vrienden verrijkt ten nadele van de vereniging of stichting. Ook zijn er regelmatig gevallen geweest van slecht bestuur, onzorgvuldig handelen, onduidelijke afspraken en misbruik van stemrecht. Elk jaar komen tientallen zaken aan het licht waarbij sprake is van financiële malversaties, fraude, zelfverrijking en overtreding van regels. Bestuursleden zetten dan het eigen belang boven dat van de vereniging. Over een aantal financiële wantoestanden is grote maatschappelijke verontwaardiging ontstaan. 

Het bestuur van onze historische vereniging heeft alle noodzakelijke stappen hiervoor doorlopen en is van mening aan de nieuwe wet te voldoen. Bezien wordt nog of onze statuten op deze nieuwe wet moeten worden aangepast. Dit moet binnen vijf jaar gebeuren.

 

 

 

Jaarverslag 2021 van de Historische Vereniging De Proosdijlanden

BESTUUR

Het bestuur heeft in 2021 tien keer vergaderd grotendeels via video. De Algemene ledenvergaderingen konden niet doorgaan vanwege de corona maatregelen. De vereniging telde eind 2021 daardoor 1351 betalende leden.

PR-COMMISSIE

De PR-commissie houdt zich bezig met het profileren van de vereniging naar de buitenwereld, het werven van leden, adverteerders en sponsoren. Ook houdt deze commissie zich bezig met het organiseren van lezingen en excursies. Deze commissie heeft in 2021 maar vijf keer vergaderd, ten gevolge van de coronamaatregelen.

PROOSDIJKRONIEK

Ons kwartaalblad kende net als voorgaande jaren een viertal edities (in maart, juni, september en december) in een oplage van 1550 stuks. Door de corona maatregelen vielen de kwartaalbijeenkomsten van de groep vaste medewerkers enkele keren uit. Het bespreken van de inhoud en de planning van de PK gebeurde daardoor een paar keer volledig via videoverbinding. Naast de inbreng van onze vormgever Jaco Kroon (sinds 2012) genieten we al vele jaren van de zeer gewaardeerde bijdragen van Harmen Hoogenhout, Stef Veerhuis, Piet van Buul, Chris Woerden en Arie Bloed.

De digitale nieuwsbrief, die we vanuit onze redactie alweer ruim tien jaar bijna maandelijks naar (nu) bijna 1400 adressen verzenden, mogen we een waardevolle, meer op de actualiteit en de activiteiten gerichte aanvulling noemen van ons kwartaalblad. Dit alles als supplementaire leesstof naast de geleverde informatie via onze website.

WERKGROEP GENEALOGIE

De maatregelen ten gevolge van de Corona pandemie waren er debet aan dat de bijeenkomsten voor 2021 beperkt zijn gebleven.

WERKGROEP ARCHEOLOGIE

Ten gevolge van de coronamaatregelen waren de activiteiten van de werkgroep wederom beperkt.

WERKGROEP BEELDBANK
In het afgelopen verenigingsjaar zijn we doorgegaan met het opnemen in het fotoarchief van foto's en beschrijvingen die eerder in boekvorm zijn uitgegeven.

WERKGROEP MONUMENTEN
Adviseren van en aan de gemeente over monumenten. Het melden van dingen, die nog niet bekend zijn bij de gemeente, zoals bijzonder sloopwerk, verbouwingen of het niet in stand houden van het historische monument. Bezoek brengen aan bewoners van (zeer) oude panden. Eventuele vragen, zoals subsidie bv., beantwoorden of contact opnemen met de gemeente. Dat geldt ook voor andere vragen.

WERKGROEP DOCUMENTATIE

De werkgroep documentatie bestaat uit 5 leden en komt normaal gesproken 1 x per week in 2 groepjes bijeen. In verband met de COVID pandemie is de Oudheidkamer geruime tijd gesloten geweest en is de werkgroep weinig bijeengekomen. Voor zover mogelijk is er tijd besteed aan het inventariseren van geschonken materiaal, aan ons fotobestand en aan oude krantenartikelen. We hebben 35 verzoeken om informatie gehad. In de meeste gevallen konden we hierin voorzien, of rechtstreeks via de eigen documentatie of via externe deskundigen. Het inventariseren van de collectie van het Museum De Ronde Venen is voltooid. De kleine vitrine werd opnieuw ingericht met documentatiemateriaal van de verschillende werkgroepen. Wegens de COVID sluiting hebben slechts weinigen dit kunnen bekijken.

Jaarverslag 2020 van de Historische Vereniging De Proosdijlanden

BESTUUR

Het bestuur heeft in 2020 acht keer vergaderd waarvan twee keer digitaal en zes keer in de Oudheidkamer. De Algemene ledenvergadering (de voor- plus najaarsvergadering vanwege de coronamaatregelen) is gehouden op donderdag 19 november 2020. Dit was een korte vergadering zonder een lezing na afloop, dit eveneens vanwege de coronamaatregelen.

Voor de ledenadministratie is er een nieuw softwarepakket aangeschaft en geïmplementeerd. Het tot dan gebruikte pakket Davilex Club is verleden tijd, het nieuwe pakket heet Conscribo.

Door slijtage moesten een aantal historische stoeptegels in de Dorpsstraat worden vervangen.

In oktober besloot het bestuur van de Historische Kring Abcoude-Baambrugge dat er geen toekomst meer was voor hun vereniging en fuseerde met onze vereniging.

De vereniging telde eind 2020 daardoor 1351 betalende leden.

PR-COMMISSIE

Deze commissie heeft in 2020 maar vijf keer vergaderd, ten gevolge van de coronamaatregelen.

Op donderdag 23 januari heeft de heer Jerzy Gawronski een zeer interessante lezing gegeven over de Noordzuidlijn in Amsterdam. Er waren ruim 90 personen aanwezig en deze avond hebben zich vijf nieuwe leden aangemeld.

De tentoonstelling over WOII bij/in d’Werkplaats bij Greet en Marjolein Stappers is van start gegaan op 12 september 2020. Het bestuur was vertegenwoordigd bij de opening.

Ook heeft Peter van Golen een video lezing over WOII gehouden. Deze is nog steeds te bekijken op onze beeldbank.

PROOSDIJKRONIEK

Ons kwartaalblad kende net als voorgaande jaren een viertal edities (in maart, juni, september en december) in een oplage van 1600 stuks. Het betrof dit jaar een reeks extra dikke edities (60 pagina’s) in verband met de terugblik op 75 jaar vrijheid. Ook de inbreng van de HKAB (Historische kring Abcoude Baambrugge) was reden voor een uitbreiding van het aantal redactionele pagina’s. Het resulteerde in 2020 in het gezamenlijk uitgeven van beider oorspronkelijke producties (Proosdijkoerier en Angstelkroniek), onder de nieuwe naam ‘Proosdijkroniek’.

Door de omstandigheden rond het coronavirus vielen de kwartaalbijeenkomsten van de groep vaste medewerkers enkele keren uit. Het bespreken van de inhoud en de planning van de PK gebeurde daardoor een paar keer volledig via videoverbinding. Naast de inbreng van onze vormgever Jaco Kroon (sinds 2012) genieten we al vele jaren van de zeer gewaardeerde bijdragen van Joop Frankenhuizen, Stef Veerhuis, Piet van Buul, Chris Woerden en Arie Bloed. In 2020 trad Harmen Hoogenhout tot deze vaste groep schrijvers toe, terwijl om gezondheid technische redenen Fons Compier zijn inbreng tijdelijk moest stilleggen. Greet en Marjolein Stappers leverden nogal wat inspiratie voor aanvullende verhalen en ook de fotoserie van Luuk Berk werd een terugkerend item. Naast dit alles kregen we ook nog diverse (ideeën voor) artikelen aangereikt uit ons lezersbestand en zelfs van daarbuiten.

De digitale nieuwsbrief, die we vanuit onze redactie alweer ruim tien jaar bijna maandelijks naar (nu) ruim 1400 adressen verzenden, mogen we een waardevolle, meer op de actualiteit en de activiteiten gerichte aanvulling noemen van ons kwartaalblad. Dit alles als supplementaire leesstof naast de geleverde informatie via onze website.

WERKGROEP GENEALOGIE

De maatregelen ten gevolge van de Corona pandemie waren er debet aan dat de bijeenkomsten voor 2020 beperkt zijn gebleven. De Helpdeskavond in januari verliep nog naar volle tevredenheid en er waren plannen genoeg voor Workshops het komende jaar. Vol goede moed werd daarom in februari nog een rooster gemaakt. Toen echter op 11 maart 2020 het Coronavirus Covid-19 officieel als pandemie werd bestempeld, leek het er op dat alle moeite vergeefs zou zijn geweest. Niets doen echter was geen optie. Een uitnodiging van RTV De Ronde Venen, om iets te komen vertellen over onze hobby werd dankbaar aanvaard. Verder zal bij velen de metamorfose van onze website niet onopgemerkt zijn gebleven, waar ook wij een steentje bij hebben mogen dragen. Van de mogelijkheid, om ieder kwartaal verhaal te mogen doen over onze hobby in de Proosdijkroniek hebben wij dankbaar gebruik kunnen maken. We hebben niet stil gezeten, maar laten we de wens uitspreken dat wij elkaar spoedig weer mogen en kunnen treffen.

WERKGROEP ARCHEOLOGIE

Ten gevolge van de coronamaatregelen waren de activiteiten van de werkgroep beperkt tot en met april kwamen we nog bijeen en daarna waren er geen bijeenkomsten meer.

Vanaf januari t/m april waren we onder meer bezig met de herindeling van ‘onze” stellingen. De vondsten van onze oude opgravingen, Wilnis 1996 en Mijdrecht 2003, zijn geactualiseerd en opnieuw gedocumenteerd. We weten nu wat exact wat er in elke “Kist" zit. Het is de opzet dat we na de zomer van 2021 starten met dateringen en beschrijvingen. Niet bruikbare materialen werden uit de stellingen verwijderd.

Daarnaast gingen we verder met de inventarisatie en de beschrijving van de in de Oudheidkamer aanwezig pijpenkoppen. Dit moet ertoe leiden dat er in loop van dit jaar in een van de vitrines een chronologisch overzicht komt van de pijpenkoppen die de vereniging in bezit heeft. Een goede beschrijving zal daarbij niet ontbreken. Ook komt daar een collectie van onze mooiste pijpjes. Deze wordt regelmatig verwisseld.

Er is een begin gemaakt met de herinrichting van onze vitrines. Daar gaan we dit jaar mee verder. Mogelijk gaan we daarbij chronologisch te werk. Dat wil zeggen dat we in een van de vitrines het middeleeuwse materiaal leggen en de vitrine ernaast vullen met het post-middeleeuwse materiaal.  Wij denken er echter ook aan om een vitrine materiaal te plaatsen van een bepaalde opgraving, bijvoorbeeld Wilnis 1996. Daarover is nog geen besluit genomen.

WERKGROEP BEELDBANK

In het afgelopen verenigingsjaar zijn we doorgegaan met het opnemen in het fotoarchief van foto's en beschrijvingen die eerder in boekvorm zijn uitgegeven. De laatste bijdrage betroffen de boekjes van H.W. Rademaker over De Hoef en Amstelhoek. De officiële presentatie daarvan werd gedaan door zijn dochter. Een ander belangrijke mijlpaal zijn de objecten die in opdracht van de gemeente de afgelopen jaren zijn gefotografeerd door Henk Butink. Hij heeft de gehele verzameling ondergebracht in het objectenarchief van de beeldbank. Dank aan Henk voor deze waardevolle bijdrage. Naast het fotoarchief en het objecten archief heeft de beeldbank ook een filmarchief. Hierin hebben we de presentatie van Peter van Golen opgenomen die hij in het kader van 75 jaar vrijheid gemaakt heeft. De presentatie kon vanwege corona niet doorgaan. We hebben de presentatie gefilmd en in het filmarchief opgenomen.

WERKGROEP MONUMENTEN

Adviseren van en aan de gemeente over monumenten. Het melden van dingen, die nog niet bekend zijn bij de gemeente, zoals bijzonder sloopwerk, verbouwingen of het niet in stand houden van het historische monument.

Bezoek brengen aan bewoners van (zeer) oude panden. Eventuele vragen, zoals subsidie bv., beantwoorden of contact opnemen met de gemeente. Dat geldt ook voor andere vragen.

Meegewerkt, met vijf anderen, aan een nieuwe inventarisatie van gemeentelijke monumenten, die het lokaal-historische verhaal vertellen. (Helaas is het onderzoek nog niet afgemaakt door het vertrek van de betrokken ambtenaar Gertjan de Boer)

WERKGROEP DOCUMENTATIE

De werkgroep documentatie bestaat uit 5 leden en komt normaal gesproken 1 x per week in 2 groepjes bijeen.

In verband met de coronamaatregelen is de Oudheidkamer geruime tijd gesloten geweest en is de werkgroep weinig bijeengekomen. Voor zover mogelijk is er tijd besteed aan het inventariseren van geschonken materiaal, aan ons fotobestand en aan oude krantenartikelen. Ons digitale multimediabestand is verder uitgebreid met diverse geschonken films.

We hebben 43 verzoeken om informatie gehad. In de meeste gevallen konden we hierin voorzien, of rechtstreeks via de eigen documentatie of via externe deskundigen.

In verband met het afstoten van de collectie van het Museum De Ronde Venen zijn we begonnen ons een beeld te vormen van de voor de vereniging mogelijk interessante stukken.

De kleine vitrine werd ingericht met documentatiemateriaal voor de herdenking van 75 jaar bevrijding. Wegens de COVID-sluiting hebben slechts weinigen dit kunnen bekijken.

Financieel Jaarverslag 2020

In het begin van dit jaar hebben we ondanks de belemmerende mogelijkheden die we hadden om een voorjaars algemene ledenvergadering te houden, eerder al inzicht gegeven in het financieel jaaroverzicht van 2020, hetgeen u hier  nog altijd kunt inzien.

Verslag van de Algemene Ledenvergadering gehouden op 19-11-2020

Aanwezig: Rob Blans, Jan van Breukelen, Geertje Oerlemans, Jaap Meulstee, Paul Hoogers, Wiesje Dijkxhoorn, Gerard Meulemans, Arie Noteboom, Ria Braamskamp

1. Voorzitter Rob Blans opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. De agenda en de verslagen zijn deze keer op papier en ieder lid ontvangt een setje.

2. Het verslag van de ALV van 21-11-2019 wordt goedgekeurd.

3. Jaarverslagen over 2019 zijn akkoord.

4. Het financieel verslag 2019 laat een verlies zien van € 2.376. Dit is in hoofdzaak veroorzaakt door het Kunst en Kitsch programma ter gelegenheid van ons 35-jarig bestaan.

5. Financiële commissie: Gerard Meulemans en Marie-José van Bunningen hebben op 25-02-2020 de boeken gecontroleerd en akkoord bevonden.

6. Er wordt voor het gevoerde beleid décharge aan het bestuur verleend.

7. Benoeming financiële commissie: de bestaande commissie zal deze taak ook komend jaar op zich nemen.

8. Onze samenwerking met Historische Kring Abcoude Baambrugge (HKAB) dateert vanaf het begin van 2020, gekoppeld aan de herdenking/viering van 75 jaar einde WO II. Er zijn gezamenlijk een oorlogskrant en twee Proosdkronieken uitgegeven en deze samenwerking is succesvol verlopen. De HKAB heeft besloten om de activiteiten te beëindigen en samen te gaan met onze vereniging. Het lidmaatschap van de 350 leden gaat automatisch over naar onze vereniging. Eén bestuurslid van de HKAB, Hein Wolff, heeft aangegeven belangstelling te hebben voor een positie in ons bestuur, waardoor een link met de oude vereniging en haar geschiedenis blijft bestaan.

9. Alle activiteiten voor 2021 zijn opgeschort en zullen na de coronaperiode weer opgepakt worden.

10. De begroting voor 2021 is akkoord bevonden.

11. Bestuursverkiezing: voorzitter Rob Blans is aftredend, maar ook herkiesbaar en Rob wordt door alle aanwezigen voor een nieuwe periode van 3 jaar herkozen.

12. Rondvraag: Arie Noteboom geeft aan dat zijn zieke vriend en schrijver bij onze PK wel een kaartje verdient.

13. Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om 20.30 uur de vergadering.

Algemene Ledenvergadering november 2020

Tijdens de algemene ledenvergadering van 19 november 2020 heeft voorzitter Rob Blans een presentatie gegeven. Deze presentatie kunt u hier inzien.

Tijdens de algemene ledenvergadering is voorzitter Rob Blans bij acclamatie herkozen voor een nieuwe bestuursperiode. Rob: hartelijk dank en veel plezier de komende jaren met je bestuurlijke werk voor onze vereniging.  In deze vergadering keken we terug naar het verenigingsjaar 2019. De jaarrekening en de begroting voor 2021 zijn goedgekeurd.

Het bestuur kreeg bij monde van Gerard Meulemans (kascommissie) het voorstel tot decharge, hetgeen door de vergadering bevestigd werd. Tevens was in de vergadering aandacht voor de samenwerking met de historische kring Abcoude-Baambrugge. Deze samenwerking wordt komend jaar geïntensiveerd: in de ledenvergadering van de HKAB (7 oktober jl.) is besloten om niet zelfstandig verder te gaan en volledig aansluiting te zoeken bij De Proosdijlanden. Vooruitblikkend naar 2021 zien we veel onzekerheid. Lezingen en excursies staan even geparkeerd ‘tot er een vaccin is…’ Maar: ons kwartaalblad gaat in alle kracht door. Daarnaast zijn we druk met het herinrichten van de website (waaronder ook de beeldbank en de ledenadministratie. 

DB 2019

(foto dagelijks bestuur met Geertje, Rob en Jan hierboven is van 2019)