Agenda Algemene Ledenvergadering 25 april 2024

 1. Opening en mededelingen
 2. Verslag ALV op 16 november 2023 (zie voor het verslag hieronder)
 3. Jaarverslag 2023 (klik hier voor het jaarverslag)
 4. Financieel verslag 2023 (voor de jaarrekening klik op deze link)
 5. Verslag financiële commissie
 6. Voorstel verlenen décharge bestuur
 7. Benoeming nieuwe financiële commissie
 8. Viering 40-jarig bestaan
 9. Rondvraag en sluiting

Na de algemene vergadering geeft mw. Joke Kok-Hamersma een lezing over de Domkerk in Utrecht.

Wie kent de Domkerk niet? Een iconisch gebouw in wat eens de belangrijkste stad van onze gewesten was. Maar, kent iedereen ook de geschiedenis van de kathedraal? Waarom staat de kerk uitgerekend op deze plek? Waarom zijn toren en kerk gescheiden van elkaar en wat is nu het ‘geheim van de zolder’? De kerk maakt op veel bezoekers een saaie indruk; grijs en grauw hoor je vaak, maar wie goed kijkt, ziet dat er nog ongelooflijk veel moois te zien is. Daarover gaat deze lezing.

Verslag van de ALV van de Historische Vereniging De Proosdijlanden gehouden op donderdag 16 november 2023 in de Oudheidskamer in Mijdrecht.

Aanwezig: Rob Blans, Jaap Meulstee, Jan van Breukelen, Co Oudshoorn, Paul Hoogers, Hans van Zwieten, Marjolein Stappers, Greet Stappers namens het bestuur en een goede opkomst leden (64).

 1. Opening en mededelingen

Rob opent om acht uur de bijeenkomst. Heet allen welkom. Staat stil bij het afscheid van Co Oudshoorn.                  

 1. Verslag ALV 2 mei 2023

Het verslag wordt goedgekeurd

3.  Activiteiten 2024

Naast de reguliere (vergader)activiteiten en het uitgeven van de PK zal 2024 voornamelijk activiteiten rondom het 40-jarig bestaan van de vereniging omvatten. Er is een jubileumcommissie benoemd die deze activiteiten verder uitwerkt

4. Begroting 2024

De begroting voor 2024 werd door de penningmeester toegelicht en vervolgens aangenomen. Arie Noteboom vroeg of de vereniging ook in aanmerking komt voor subsidie van de Gemeente?  Dit is niet het geval.

5. Bestuursmutaties

Rob staat op het aftreedschema en is herbenoembaar voor een periode van drie jaar. Marjolein en Greet Stappers hebben zich kandidaat gesteld voor een bestuursfunctie. Alle drie worden bij acclamatie benoemd. Afscheid wordt genomen van Co Oudshoorn. Hij is 11 jaar lid van het bestuur geweest met grote verdiensten voor de vereniging.

6. Rondvraag en sluiting

Conny Kooyman: Vraag over mogelijkheden tot oprichting van een museum.
Reactie Rob: Dit hebben we opgegeven. Het blijkt niet mogelijk om een museum kostenneutraal te runnen. Nog wel hebben we museale objecten. Deze zijn deels tijdelijk opgeslagen in De Boei.

                

Na de pauze presenteerde Henk Butink zijn show “Rondje Rond de Venen”.

Leden van onze vereniging zijn van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de Algemene Najaars Ledenvergadering op donderdag 16 november a.s. in de verenigingsruimte aan de Croonstadtlaan 4a te Mijdrecht.

Agenda van de Algemene ledenvergadering:

 1. Opening om 20.00 uur
 2. Goedkeuring verslag van de ALV van 21 april 2023*
 3. Activiteitenplan voor 2024**
 4. Begroting voor 2024***
 5. De benoemingstermijn van Rob Blans loopt af. Hij stelt zich herkiesbaar voor een nieuwe periode als voorzitter. Co Oudshoorn heeft aangegeven te willen stoppen als bestuurslid. Kandidaat bestuursleden zijn Marjolein en Greet Stappers voor de portefeuilles monumenten, PR en evenementen.
 6. Rondvraag
 7. Sluiting

* zie hieronder
** bijbehorende stukken volgen
*** zie de bijlage via de link


Rondje Ronde Venen  - een audiovisuele show
Na de algemene vergadering, rond 20.30 uur, presenteert Henk Butink de audiovisuele show ‘Een Rondje Ronde Venen – langs de binnenring’. Hierin geeft Henk, met bijpassende muziek, een toelichting op een selectie van gemeentelijke en rijksmonumenten (gebouwd erfgoed), buitenkunst, gedenktekens, bijzondere banken en landschapselementen.
In een korte introductie legt hij uit hoe het landschap zich door de eeuwen heen heeft ontwikkeld, waardoor er een binnen- en een buitenring is ontstaan. Hij vertelt over de gammele grond, waardoor torens omvielen en een dijk verschoof. U ziet een (voor Nederland) uniek kerkraam en kerkzilver, details van eeuwenoude luidklokken en werk van gerenommeerde kunstenaars. En wist u dat de ‘vrouw van de Veensteler (beeld Kloosterplein Vinkeveen) als turftrapster is uitgebeeld in Amstelveen? Ook krijgt u antwoord op vragen als: Wat is een engelenvenster? Waarom het doopbekken aan de kansel? Hoe zag het gestolen beeld eruit bij de Jozefschool in Vinkeveen? Wat had de spekpater in Mijdrecht? Waarom staat er een buismanbusje op een kerkraam? Hou oud is de haan op de toren van Wilnis?

Kortom een spectaculaire en afwisselende show met objecten uit onze omgeving, waarvan u – als Rondevener – er tenminste 50 gezien moet hebben voor uw 80ste (of daarna).

Verslag ALV 3 mei 2023

Conceptverslag van de ALV van de Historische Vereniging De Proosdijlanden gehouden op dinsdag 2 mei 2023 in de Oudheidskamer in Mijdrecht.

Aanwezig: Rob Blans, Jaap Meulstee, Jan van Breukelen, Co Oudshoorn, Paul Hoogers, Hans van Zwieten namens het bestuur en een goede opkomst van de leden.

 1. Opening

Rob Blans opent de vergadering en staat stil bij het afscheid van secretaris Hein Wolff. Geeft vervolgens aan dat de functie van secretaris voor de vereniging onontbeerlijk is. Gelukkig hebben we inmiddels een kandidaat hiervoor gevonden.

 1. Verslag ALV 17 november 2022

Het verslag van de ALV gehouden op 17 november 2022 werd goedgekeurd.

 1. Jaarverslag 2022

Rob licht als tijdelijk secretaris het jaarverslag, dat uitgebreid op onze website staat, toe.

Het jaarverslag werd goedgekeurd.

 1. Financieel jaarverslag 2022

De penningmeester, Jan van Breukelen, licht het financieel jaarverslag toe.

De Tentoonstelling 1672 kostte € 40.000 en kon dankzij bijdragen van sponsoren kostendekkend worden gerealiseerd.

 1. Verslag financiële commissie

Geertje Oerlemans deed verslag van de werkzaamheden van de financiële commissie. Op 31 januari werd de “schatkist” gecontroleerd. Pecunia (daalders) zijn in orde bevonden. De penningmeester Jan van Breukelen werd bedankt voor zijn inzet.

 1. Decharge bestuur

De vergadering gaf goedkeuring aan het financiële jaarverslag en verleende decharge aan het bestuur voor het gevoerde beleid.

 1. Benoeming nieuwe financiële commissie

Geertje Oerlemans en Gerard Meulemans werden voor de herbenoemd als financiële commissie om het resultaat van 2023 te controleren. De vergadering gaat hiermee akkoord.

 1. Activiteitenplan 2023/2024

Rob gaf nog een toelichting op activiteiten die nu zijn gepland:

 • 31 mei excursie naar het Oranjemuseum in Buren
 • Inloopmiddag helpdesk genealogieën
 • Activiteiten rondom Open Monumenten Dag in Abcoude
 • Er zullen nog lezingen worden gepland
 • In 2024: Organisatie veertigjarig jubileum van de vereniging

 

 1. Verkiezing bestuurslid

Helaas heeft de secretaris Hein Wolff zijn functie neer moeten leggen wegens ziekte. Paul Hoogers, reeds lid van het bestuur, heeft zich bereid verklaard om zich kandidaat te stellen voor deze functie en werd bij acclamatie benoemd door de vergadering.

 1. Rondvraag en sluiting

De vraag werd gesteld of het verslag ook via de beamer op het scherm kan worden vertoond. Rob legt uit dat ervoor is gekozen het uitgebreide jaarverslag te presenteren op onze website zodat iedereen dat op zijn gemak kan bestuderen. In deze vergadering worden alleen de hoogtepunten nog een keer genoemd.

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 20.30 uur.

Financieel Jaarverslag 2020

In het begin van dit jaar hebben we ondanks de belemmerende mogelijkheden die we hadden om een voorjaars algemene ledenvergadering te houden, eerder al inzicht gegeven in het financieel jaaroverzicht van 2020, hetgeen u hier  nog altijd kunt inzien.